“Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων 2021”

 

0. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed

1.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

4.ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

5.ΤΣΥ_signed

6.ΕΣΥ_N.4412_signed

7.etep_signed

8. ΣΑΥ_signed

9. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΑΥ_signed

10.ΦΑΥ_signed

11. ΤΕΥΔ_signed

11. ΤΕΥΔ