ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΦΗΚΗΣ»

Κατεβάστε τα αρχεία

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΗΜΔΗΣ

ΤΕΥΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ