24 Ιούν 2024 03:44

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση περιπτέρου στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ του Δήμου Πύλης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Πύλη 9-5-2022
Αριθμ. Πρωτ. 4627

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση περιπτέρου στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ του Δήμου Πύλης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση μίας (1)θέσης περιπτέρου που περιγράφεται παρακάτω:
ΘΕΣΗ:
-Περίπτερο που βρίσκεται επί της πλατείας της Κοινότητας Μεσοχώρας και σε απόσταση ενάμιση μέτρου από την λίθινη σκάλα(ΚΑΕΚ 700.2.1.2).
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δέκα (10) έτη.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)
ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 23η του μήνα Μαίου του έτους 2022,ημέρα Δευτέρα και 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ.,στα γραφεία του Δήμου στην Πύλη.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 30-5-2022 ημέρα Δευτέρα και 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα)ορίζεται το ποσό των
100,00 euro/ετησίως.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:
1) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ενδιαφερομένου,
2) Σε περίπτωση εταιρίας φωτοαντίγραφο συστάσεώς της,
3) Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλης περί µη οφειλής του οποιουδήποτε ποσού προς το Δήμο (Δημοτική ενημερότητα).
4) Φορολογική Ενημερότητα
5) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας, για ποσό που θα είναι ίσο µε το δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς, ήτοι δέκα 10,00) ευρώ, ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ιδίου ποσού.
Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης µε άλλη εγγύηση, ποσού ίσου προς το 10% επί του επιτευχθέντος ετησίου μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος.
6)Αξιόχρεο εγγυητή.
Το μίσθιο προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή αποκλειστικά και μόνο για επαγγελματική χρήση.
Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προυπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην
Πύλη-Τρικάλων-Τηλέφωνο 2431352112.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ