19 Μάι 2024 10:34

ΝΠΠΔ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟX 1.2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ (ΟΚΠΑ∆) ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»
Ταχ.∆/νση: Φήκη
Τ.Κ: 42100 Τρίκαλα
Τηλ: 2431352341
Fax: 2431051588
Φήκη, 28.8.2016
Αριθ. Πρωτ : 122

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟX 1/2016
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση της ∆ράσης
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος

To Ν.Π.∆.∆

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ» (Ο.Κ.Π.Α.∆) ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»

 

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων
Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου
∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Tις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσµία για τη σύναψη συµβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014).
5. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).
6. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166 «Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – ∆ιαδικασία Εφαρµογής της ∆ράσης “Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής” έτους 2016 – 2017, συγχρηµατοδοτούµενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συµφώνου για το

Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ
1850/τ.Β΄/24-6-2016), όπως τροποποιηθείσα, µε την Κ.Υ.Α. υπ’
αριθ.16/οικ.661/ΕΥΣΕΚΤ/74397 (ΦΕΚ 2188/τ.Β΄/14-7-2016), ισχύει.
7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2837/24-6-2016 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για την κατάρτιση ενδεικτικού και µη εξαντλητικού καταλόγου φορέων/δοµών στο πλαίσιο της ∆ράσης
«Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής».
8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3070/11-7-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της ∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» Έτους 2016-2017, προς τους Ωφελούµενους της εν λόγω
∆ράσης.
9. Τον ενδεικτικό και µη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων ανά ∆ήµο, που εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συµµετέχουν στο πλαίσιο της ∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» Έτους 2016-2017, κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 2837/24-6-
2016 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), για το ∆ήµο ∆οµής: ∆ήµος Πύλης, Φορέας: Οργανισµός Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών ∆ράσεων (Ο.Κ.Π.Α.∆) ∆ήµου Πύλης – Άγιος Βησσαρίων, Νοµός: Τρικάλων, Περιφέρεια: Θεσσαλίας.
10. Την υπ΄ αριθµ. 23/24.3.2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ» (Ο.Κ.Π.Α.∆) ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ», µε θέµα τον προγραµµατισµό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016.
11. Την υπ’ αριθµ. 5877/67833/21.4.2016 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο ΝΠ∆∆ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ» (Ο.Κ.Π.Α.∆) ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ» (στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος).
12. Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./117/16847/28.7.2016 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.
13. Το υπ’ αριθµ. 14556/1.8.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε ΟΤΑ, για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, προς το ΝΠ∆∆ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ» (Ο.Κ.Π.Α.∆) ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ».
14. Το ΦΕΚ 612/Β΄/15.4.2011 συγχώνευσης Ν.Π.∆.∆ και σύστασης νέου Ν.Π.∆.∆ στο
∆ήµο Πύλης µε την επωνυµία ΝΠ∆∆ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ» (Ο.Κ.Π.Α.∆) ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ και µε διακριτό τίτλο «ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ», όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2097/Β΄/21.9.2011).
15.Την υπ’αριθµ. 133/26.9.2016 βεβαίωση του Προέδρου του ΝΠ∆∆ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ» (Ο.Κ.Π.Α.∆) ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ», περί ύπαρξης πιστώσεων για τη δαπάνη της
µισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την υλοποίηση της ∆ράσης
«Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, στο ΝΠ∆∆ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ» (Ο.Κ.Π.Α.∆) ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ», που εδρεύει στην Φήκη Ν.Τρικάλων και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα
απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟX 1/2016

ENTYΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)