ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΙΑΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΑΔΑ:ΩΝΒΝΩ14-Ψ1Α
ΠΥΛΗ 6/ 4 / 2017
Αρ. Πρωτ. – 4425 –

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Πύλης

Κατεβάστε τα Άρχεια

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΙΑΛΕΙΩΝ ΚΗΜΔΗΣ
ΠΡΟΥΠ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΑΛΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΑΛΕΙΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΑΛΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΥ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ΕΑΑΔΗΣΥ ΠΙΑΛΕΙΩ
03 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΙΑΛΕΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 4412 ΠΙΑΛΕΙΩΝ