ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΑΔΑ:Ω9Λ2Ω14-ΑΝΦ
ΠΥΛΗ 6/ 4 / 2017
Αρ. Πρωτ. – 4427 –

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Πύλης

Κατεβάστε τα Αρχεία

03 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΥΡ.
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 4412
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΠΡΟΥΠ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΥΡΟΦ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ MYROFYLOY
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΥΡ.ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΥ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ΕΑΑΔΗΣΥ ΜΥΡΟΦ