ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΓΟΜΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΑΔΑ:ΩO4ΧΩ14-4ΒΚ
ΠΥΛΗ 6/4/2017
Αρ. Πρωτ. – 4424 –

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κατεβάστε τα Αρχεία

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΗΜΔΗΣ

03 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΟΜΦΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 4412 ΓΟΜΦΩΝ

ΠΡΟΥΠ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΟΜΦΩΝ ΤΕΛΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΟΜΦΩΝ


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΟΜΦΩΝ ΤΕΛΙΚΟ


ΤΣΥ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ΕΑΑΔΗΣΥ ΓΟΜΦΩΝ