19 Μάι 2024 23:56

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΙΘΗΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛΖΒΩ14-ΛΘ1
ΠΥΛΗ 3/ 4 / 2017
Αρ. Πρωτ. – 4291 –

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Πύλης

O Δήμος Πύλης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής
αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΙΘΗΚΩΝ» με έγγραφες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412 , προϋπολογισμού
32.258,07€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) .Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπ αρ. 3/2017
Μελέτης του έργου ανέρχεται σε 40.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 27.500,93 €
Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών)4.125,14 € ,
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας : 7.741,93 €
Αναθεώρηση : 632,00 €
Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Οδός:ΗΡΩΩΝ 1940 – 1, Ταχ.Κωδ.:42032, Τηλ.:2434350326,fax:2434350312

E-mail:dpilis@otenet.gr

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών του δήμου Πύλης 1ος Όροφος , (Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 5 ), , στις 21
Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού τη συγκεκριμένη ημέρα, αυτός θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους στις 25 Απριλίου 2017 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00.

Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους από την ιστοσελίδα του Δήμου Πύλης www.dimospylis.gr.Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο .Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους από τα γραφεία το Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς ήτοι:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

καθώς και Επιχειρήσεις εγγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών
Ενοτήτων για έργα των παραπάνω κατηγοριών.

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4412/2016, παρ.3. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7323.001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 και η χρηματοδότηση θα είναι από ΣΑΤΑ.
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Πύλης.

 

 

Ο Δήμαρχος Πύλης

Κωνσταντίνος Μαράβας

Κατεβάστε τα αρχεία

03 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 4412 ΑΙΘΗΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ και ΑΝΑΛ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΥΠ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΙΘΗΚΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΘΗΚΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΟΠ


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΙΘΗΚΩΝ 


ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ΕΑΑΔΗΣΥ ΑΙΘΗΚΩΝ