23 Απρ 2024 10:37

“Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Πύλη 30 -6 – 2017
Αρ. Πρωτ. : -9548 –

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

  1. O Δήμος Πύλης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων”, με έγγραφες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016, προϋπολογισμού 12.096,78€ χωρίς τον Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών (ποσό  με  δαπάνες  εργασιών,  ΓΕ  και  ΟΕ  και  απρόβλεπτα)  :  Οικοδομικές  εργασίες  : 11.833,04€.
  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στο Δημαρχείο Πύλης, Ηρώων 1940, Αρ 1, μέχρι τις 12-7-2017. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε Δεκαπέντε (15) ευρώ. Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους και από την ιστοσελίδα του Δήμου Πύλης www.dimospylis.gr. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο .Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους από τα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434350326& 2434350321, FAX επικοινωνίας 2434350312, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Στέλλα Παρασκευά.
  2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13 -7- 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. .(ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό ορίζεται ώρα 10.00π.μ.),στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού τη συγκεκριμένη ημέρα, αυτός θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους στις …19-7-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.

4.Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,   εφόσον ανήκουν στην Α1  και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.καθώς και Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά (Περιφερειακά) Μητρώα αντίστοιχης κατηγορίας (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ).

  1. Η διακήρυξη του  έργου  έχει συνταχθεί σύμφωνα  με  το  εγκεκριμένο  σχέδιο  από  την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών.  Η  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  του  έργου, ορίζεται σε Τέσσερις (4) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι σχολικά κτίρια του Δήμου Πύλης.
  1. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Πύλης με Κ.Α. 15-7331.001 και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας  θα  εγκριθεί  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου Πύλης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΤΕΠ & ΤΣΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
6.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΑΥ
ΣΑΥ
ΣΑΥ 2
ΤΕΥΔ