02 Μαρ 2024 08:07

“Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού Δήμου Πύλης οικ. έτους 2011”

ΕΣΟΔΑ

0          ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

01         ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                          1.290.005,00 ΕΥΡΩ

02         ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                     55.000,00  ΕΥΡΩ

03         ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

            ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                                       1.040.000,00 ΕΥΡΩ

04         ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

            ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                654.000,00 ΕΥΡΩ

05         ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                 2.576.361,23 ΕΥΡΩ

06         ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ

            ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                              5.199.214,96 ΕΥΡΩ

07         ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                  540.000,00 ΕΥΡΩ

            Σύνολο Κ.Α. 0                                                        11.354.581,19 ΕΥΡΩ

1          ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

11         ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ

            ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                                      135.000,00 ΕΥΡΩ

12         ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

            ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ                                                   150.000,00 ΕΥΡΩ

13         ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                     3.602.485,62 ΕΥΡΩ

14         ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ                              55.000,00 ΕΥΡΩ

15         ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ                             440.000,00 ΕΥΡΩ

16         ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                0,00 ΕΥΡΩ

            Σύνολο Κ.Α. 1                                                              4.382.485,62 ΕΥΡΩ

2          ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.)

            ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

21         ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ                                                                   0,00 ΕΥΡΩ

22         ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ                                                                   0,00 ΕΥΡΩ

            Σύνολο Κ.Α. 2                                                                               0,00 ΕΥΡΩ

3          ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

31         ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ                                                        177.693,74 ΕΥΡΩ

32         ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ

            ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ

            ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ                                                                1.182.023,74 ΕΥΡΩ

            Σύνολο Κ.Α. 3                                                                  1.359.717,48 ΕΥΡΩ</p>

4          ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

            ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

41         ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ

            ΤΡΙΤΩΝ                                                                                906.700,00 ΕΥΡΩ

42         ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                                                                 0,00 ΕΥΡΩ

            Σύνολο Κ.Α. 4                                                                   906.700,00 ΕΥΡΩ

5          ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

511       Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από

            τακτικά έσοδα                                                                         104.895,69 ΕΥΡΩ

512       Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από

            έκτακτα έσοδα                                                                           51.300,53 ΕΥΡΩ

            Σύνολο Κ.Α. 5                                                                      156.196,22 ΕΥΡΩ

Γενικό σύνολο των εσόδων                                                        18.159.680,51 ΕΥΡΩ

                                                Ε Ξ Ο Δ Α

 

Πίνακας 1

6          ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

60         Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                             3.146.800,00 ΕΥΡΩ

61         Αμοιβές αιρετών και τρίτων                                                      976.596,79 ΕΥΡΩ

62         Παροχές τρίτων                                                                   1.259.859,16 ΕΥΡΩ

63         Φόροι – τέλη                                                                            20.700,00 ΕΥΡΩ

64         Λοιπά γενικά έξοδα                                                                 210.600,00 ΕΥΡΩ

65         Πληρωμές για την εξυπηρέτηση

δημοσίας πίστης                                                                                1.520.000,00 ΕΥΡΩ

66         Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                              773.600,00 ΕΥΡΩ

67         Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων

σε τρίτους.                                                                               

Παραχωρήσεις – παροχές – επιχορηγήσεις –

Επιδοτήσεις – δωρεές.                                                                        1.044.000,00 ΕΥΡΩ

68         Λοιπά έξοδα                                                                              32.500,00 ΕΥΡΩ

Σύνολο Κ.Α. 6                                                                               8.984.655,95 ΕΥΡΩ

7          ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

71         Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας

Παγίων                                                                                          99.000,00 ΕΥΡΩ

73         Έργα                                                                            3.567.021,70 ΕΥΡΩ

74         Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες

και ειδικές δαπάνες                                                                       508.847,60 ΕΥΡΩ

75         Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε

επιχορηγήσεις)                                                                              180.000,00 ΕΥΡΩ

Σύνολο Κ.Α. 7                                                                        4.354.869,30 ΕΥΡΩ

8          ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

81         Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)                                          3.310.690,13 ΕΥΡΩ

82         Λοιπές αποδόσεις                                                                    975.750,00 ΕΥΡΩ

85         Προβλέψεις μη είσπραξης υπολοίπων

βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους                          348.596,70 ΕΥΡΩ

Σύνολο Κ.Α. 8                                                                             4.635.036,83 ΕΥΡΩ

9          ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

91         Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών

πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων

στον προϋπολογισμό                                                                         185.118,43 ΕΥΡΩ

Σύνολο Κ.Α. 9                                                                              185.118,43 ΕΥΡΩ

Γενικά σύνολα δαπανών                                                         18.159.680,51 ΕΥΡΩ

 

Πίνακας 2

 

00            ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                           3.986.460,00 ΕΥΡΩ

10         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                 2.595.398,86 ΕΥΡΩ

15         ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

            ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                           295.820,09 ΕΥΡΩ

20         ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

            ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ                                                                1.647.854,66 ΕΥΡΩ

25         ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

            ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                           627.507,71 ΕΥΡΩ

30         ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                   3.762.112,23 ΕΥΡΩ

35         ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                               190.882,50 ΕΥΡΩ

40         ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                                                          82.167,81 ΕΥΡΩ

45         ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ                                                        151.321,39 ΕΥΡΩ

50         ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ                                                                       0,00 ΕΥΡΩ

70         ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                             0,00 ΕΥΡΩ

            ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                  4.820.155,26 ΕΥΡΩ

Γενικά σύνολα δαπανών                                                              18.159.680,51 ΕΥΡΩ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

0          ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ:                                                      11.354.581,19 ΕΥΡΩ

1          ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ:                                                       4.382.485,62 ΕΥΡΩ

2          ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                            

ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ                                                                                     0,00 ΕΥΡΩ

3          ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.                                                         1.359.717,48 ΕΥΡΩ

4          ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ

ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                                         906.700,00 ΕΥΡΩ

5          ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                                 156.196,22 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:                                                            18.159,680,51 ΕΥΡΩ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

6          ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                         8.984.655,95 ΕΥΡΩ

7          ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                             4.354.869,30 ΕΥΡΩ

8          ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ

            ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                    4.635.036,83 ΕΥΡΩ

9          ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                             185.118,43 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΝΟ ΔΑΠΑΝΩΝ:                                                          18.159.680,51 ΕΥΡΩ