24 Απρ 2024 09:04

“Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Ο.Κ.Π.Α.Δ. οικ. έτους 2014”

                                 
 
 
     
 
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
                   
    ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                
    Ο.Κ.Π.Α.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ <<ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ>>                
                                     
                                     
                                     
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014
                                     
                                     
  ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ     ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ      
           
                                     
  0   Τακτικά Έσοδα     410.370,00          
               
  1 (πλην 13)   Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)     120.357,19          
  2   Έσοδα παρελθόντων ετών     0,00          
  31   Εισπράξεις από Δάνεια     0,00          
  32   Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη     410,00          
                             
  4   Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων     84.510,00          
  5   Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους    4.918,88          
  13   Επιχορηγήσεις για επενδύσεις     0,00          
            ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ         620.566,07          
                           
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΙΘΜΟΙ     ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
     
60   Αμοιβές και έξοδα προσωπικού     222.636,90
     
61, 62   Αμοιβές και παροχές τρίτων     78.803,15
63, 64   Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα     51.600,00
651   Τοκοχρεολύσια δανείων     0,00
66   Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών     56.548,14
67, 68   Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα     100,00
81   Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.     100.827,88
82, 85   Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις     70.050,00
71   Αγορές     2.000,00
73   Έργα     13.000,00
74   Μελέτες     0,00
75   Συμμετοχή σε επιχειρήσεις     0,00
652   Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων     10.000,00
9111   Αποθεματικό     15.000,00
          ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ       620.566,07
              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΒΑΪΑ ΜΠΟΥΡΟΚΩΣΤΑ- ΒΙΤΣΑ