29 Φεβ 2024 01:47

“Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δ. Πύλης για το 2014”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                    Πύλη 04 Φεβρουαρίου 2014

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ για το έτος 2014

Κωδικοί
Αριθμοί

Εσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός
σε ευρώ

0

Τακτικά Έσοδα

4.218.864,84

1(πλην 13)

Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

35.500,00

2

Εσοδα παρελθόντων ετών

75.000,00

31

Εισπράξεις από Δάνεια

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα
παρελθόντα έτη

1.893.074,01

4

Εισπράξεις υπέρ δημοσίου.Ασφαλ.φορέων και τρίτων

268.100,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους

591.808,07

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

1.215.254,40

 

Σύνολο Πόρων

8.297.601,32

     

Κωδικοί
Αριθμοί

Εξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός
σε ευρώ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1.652.165,91

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

834.138,45

63,64

Φόροι τέλη, λοιπά γενικά έξοδα

72.350,00

651

Τοκοχρεολύσια δανείων

540.497,94

66

Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών

413.400,00

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά εξοδα

602.685,02

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε

932.035,14

82

Λοιπές αποδόσεις

402.474,68

83

Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε

0,00

85

Προβλέψεις μη είσπραξης

1.684.395,01

 

 

7.134.142,15

 

Επενδύσεις

 

71

Αγορές

61.200,00

73

Έργα

952.161,01

74

Μελέτες

121.966,85

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

0,00

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

500,00

9111

Αποθεματικό

27.631,31

 

 

1.163.459,17

 

Σύνολο εξόδων και πληρωμών

8.297.601,32

 

    O  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ