24 Απρ 2024 09:11

“Συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Πύλης.”

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 30 Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

– «Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης Δήμου Πύλης οικονομικού έτους 2007».

Μετά την λήξη συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος στον επόμενο χρόνο θα ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω:

1ον: «Συμμετοχή Δήμου Πύλης σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δημοτικής Συγκοινωνίας ( ΣΥΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ) – Υπογραφή σύμβασης με ΚΤΕΛ Ν. Τρικάλων».

2ον: «Συζήτηση & λήψη απόφασης επί προτάσεως Ι.Τ.Α. περί Διοικητικής Μεταρρύθμισης».

3ον: «Περί σύστασης Επιτροπής για την διερεύνηση απόκτησης των μετοχών ΠΥΛΗ Α.Ε.».

4ον: «Επιστροφή αδικαιολογήτως ληφθέντος χρηματικού ποσού από Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων».

5ον: «Επικαιροποίηση της αριθμ. 93/2005 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης για την σύναψη δανείου και την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού».

6ον: «Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΔ ΠΥΛΗΣ».

7ον: «Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές ανάγκες Σχολικών Μονάδων Δήμου Πύλης».

8ον: «Επί της αριθμ. 05/2008 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα «Επίλυση προβλημάτων στην Σχολική Κοινότητα».

9ον: «Παύση λειτουργίας ενεργών ΧΑΔΑ Δήμου Πύλης».

10ον: «Μετατόπιση – παραλλαγή δικτύου διανομής ΔΕΗ στο τ.δ. Κοτρωνίου».

11ον: «Έγκριση Μελέτης Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων του πριστηρίου Ξυλείας ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΕΥΑΓ. ΓΡΑΒΑΛΟΥ Ο.Ε.».

12ον: «Επί αιτήσεων δημοτών μας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ