21 Απρ 2024 14:54

“Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Πύλης.”

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 12 Νοεμβρίου 2008, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00, με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1ον: «Επί προτάσεως διεκδίκησης για «Ίδρυση & λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) στην Πύλη».

2ον: «Έγκριση της Β1 ΦΑΣΗΣ της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Γ.Π.Σ. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

3ον: «Παραλαβή οριστικής Μελέτης για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Μ.Α. ΠΥΛΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΥΛΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ».

4ον: «Παραλαβή Οριστικής Υδραυλικής Μελέτης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

5ον: «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ ( Β΄ΦΑΣΗ)».

6ον: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

7ον: «Γνωμοδότηση Δ.Σ. για την διόρθωση Ασυμφωνίας του σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ. 76 & 86 του τ.δ. Πύλης του Δήμου Πύλης».

8ον: «Έγκριση μελέτης για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

9ον: Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

10ον: «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ».

11ον: «Έγκριση όρων δημοπράτησης για την εκπόνηση «ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ» Δήμου Πύλης – Ορισμός Επιτροπής».

12ον: «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ Τ.Δ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ & ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ»- Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών».

13ον: «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΜΠΕΛΙΚΗ» τ.δ. Πύλης- Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών».

14ον: «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ & ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑ» τ.δ. Πύλης- Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών».

15ον: «Χορήγηση συμπληρωματικής άδειας εκσκαφής για την κατασκευή έργου με τίτλο «Εκσκαφή Μικροτάφρου ( Μ/Τ) και τοποθέτηση καλωδίου οπτικών ινών στα δ.δ. Πύλης – Ροπωτού – Αγίου Προκοπίου & Πετροχωρίου».

16ον: «Υποβολή ΝΕΟΥ Επιχειρησιακού Σχεδίου Μερικής Απασχόλησης στο Υπουργείο Εσωτερικών και καθορισμό νέων αιτούμενων ειδικοτήτων».

17ον: «Αποδοχή ποσού ύψους 30.000,00 Ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες».

18ον: «Αποδοχή & κατανομή ΣΑΤΑ 2008 – Δ΄ & Ε΄ ΔΟΣΗ».

19ον: «Λήψη απόφασης για την σύναψη δανείου με Τ.Π.& Δανείων για την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου σε ΠΥΛΗ Α.Ε. & αγορά μετοχών».

20ον: «Έγκριση διεξαγωγής Διοικητικού Συμβουλίου Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων».

21ον: «Επί αιτήσεως κ. Μπικοράρου Μαρίας του Στεφάνου».

22ον: «Επί εγγράφου Εμπορικού Συλλόγου Πύλης».

23ον: «Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντων χρηματικών ποσών».

24ον: «Επί αιτήσεως κ. Εξάρχου Αθανασίου».

25ον: «Επί αιτήσεως κ. Σγάρα Κων/νου».

26ον: «Επί πρακτικού Συνεδρίασης Τ.Σ. Κοτρωνίου».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ