19 Ιούν 2024 00:05

«Συγκρότηση και ορισμός Μελών Κομβικού Σημείου Επαφής (ΚΟΣΕ) Δήμου Πύλης»

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν. 3882/2010

2. την ΚΥΑ 53136/2010

3. την Εγκύκλιο αριθμ. 19 του ΥΠΕΣΑΗΔ

4. την εγκύκλιο Ο.Κ.Χ.Ε. 864/252 οικ./28.02.2011

5. τις περιπτ. δ' και θ' του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου.

6. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού,

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Α. Το Κομβικό Σημείο Επαφής του Δήμου Πύλης είναι τριμελές (3) συλλογικό όργανο και αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου Πύλης.

1. Συγκροτείται το ΚΟΣΕ Δήμου Πύλης και ορίζονται μέλη αυτού οι κατωτέρω:

α) Φέκος Δημήτριος του Θεοδ., Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6 με Β' βαθμό, με αναπληρώτρια την Λαμπρογεώργου Παναγιώτα του Αθανασίου, ΠΕ14 Δασολόγος με Β' βαθμό.

β)  Αποστολόπουλος Σπυρίδων του Βασιλείου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 με Β' βαθμό, με αναπληρώτρια την Ταμίσογλου Αναστασία του Μάρκου, ΔΕ1 Διοικητικού με Δ' βαθμό.

γ) Παρασκευά Στυλιανή του Αποστόλου, Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής ΤΕ3 με Γ' βαθμό με αναπληρωτή  τον  Αβδελίδη Χρήστο του Αθανασίου, ΤΕ17 Διοικητικού – Λογιστικού με Γ' βαθμό .

2. Πρόεδρος του  ΚΟΣΕ Δήμου Πύλης ορίζεται ο Φέκος Δημήτριος του Θεοδ, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6 με Β' βαθμό , με αναπληρωτή τον Αποστολόπουλο Σπυρίδων του Βασιλείου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 με Β' βαθμό.

3. Γραμματέας του ΚΟΣΕ Δήμου Πύλης ορίζεται ο Γώγος Γεώργιος του Βασιλείου, ΔΕ 38 χειριστών Η/Υ με Γ' βαθμό, με αναπληρώτρια την Κωνσταντινιά Μπέκου του Χρήστου , Γεωπόνος ΠΕ9 με Β' βαθμό.

4. Η θητεία των μελών του ΚΟΣΕ  ορίζεται 2ετής.

Β. Λειτουργία του ΚΟΣΕ

1. Το «ΚΟΣΕ» συνεδριάζει νομίμως με την παρουσία του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του, ο οποίος καθορίζει την ημέρα και ώρα των συνεδριάσεων και καλεί, μέσω του γραμματέα, τα μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερησίας διάταξης γνωστοποιείται από το γραμματέα στα μέλη του «ΚΟΣΕ» τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσα περίπτωση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορούν να γνωστοποιούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μία μέρα πριν από τη συνεδρίαση και η πρόσκληση μπορεί να γίνεται ακόμη και με τηλεφώνημα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία, τούτο όμως πρέπει να αποδεικνύεται με σχετική υπογεγραμμένη σημείωση σε ειδικό βιβλίο ή με καταχώρηση στο ηλεκτρονικό μητρώο συνεδριάσεων του «ΚΟΣΕ » στο οποίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα πρακτικά, οι ημερομηνίες και οι συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις του «ΚΟΣΕ».

2. Τόπος διενέργειας των συνεδριάσεων ορίζεται το Δημαρχείο του Δήμου Πύλης. Σε περίπτωση που η φυσική παρουσία των μελών του «ΚΟΣΕ» δεν είναι εφικτή είναι δυνατή η πραγματοποίηση της συνεδρίας με τη μορφή τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 7 του ν. 3242/2004 σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ (ΦΕΚ102/Α/24.05.2004) και της κατ' εξουσιοδότηση του αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών σχετικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη (ΦΕΚ539/Β/21.04.2005)

3. Στην περίπτωση αυτή η ψηφοφορία είναι δυνατή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ τα πρακτικά τηρούνται κατά τους όρους της παρ. 7 του παρόντος άρθρου Β.

4. Προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους, ιδίως για την παροχή πληροφοριών για την εφαρμογή του Ν. 3882/2010 ή τη συλλογή των απαραίτητων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, τα μέλη του «ΚΟΣΕ» μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά.

5.Οι αποφάσεις του «ΚΟΣΕ», λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, η δε ψηφοφορία είναι φανερή. Παρόντα μέλη θεωρούνται και αυτά που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη.

6.Για τις συνεδριάσεις του «ΚΟΣΕ» τηρούνται πρακτικά, τα οποία συντάσσει ο γραμματέας του και τα οποία διατηρούνται και σε ψηφιακή μορφή. Σε αυτά μνημονεύονται, ιδίως, ποια μέλη παραστάθηκαν, ο χρόνος συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική απλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενο τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Καταχωρούνται, επίσης, οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν.

7.Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και αναρτάται στο διαδίκτυο.

8.Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων της διοίκησης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, Α' 45), όπως κάθε φορά ισχύει.

                                                             Ο Δήμαρχος Πύλης

 

                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

– ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΚΧΕ)

Εσωτερική Κοινοποίηση:

-Oριζόμενα μέλη του ΚΟΣΕ Δήμου Πύλης

Πίνακας στοιχείων επικοινωνίας των μελών του ΚΟΣΕ Δήμου Πύλης

Α.Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

     Ταχ.       Δ/νση

1

ΦΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2431352123

dfekos@yahoo.gr

 

2

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

2434350133

spirosap@hotmail.com

ΗΡΩΩΝ 1940-1 ΠΥΛΗ

3

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

2434350134

stella_para@yahoo.gr

ΗΡΩΩΝ 1940-1 ΠΥΛΗ

4

ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

2434350135

giolalamp@mail.com

ΗΡΩΩΝ 1940-1 ΠΥΛΗ

5

ΤΑΜΙΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

2434350100

natasa_tamisoglou@yahoo.gr

ΗΡΩΩΝ 1940-1 ΠΥΛΗ

6

ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2434023432

avdelidisxz@yahoo.gr

ΗΡΩΩΝ 19401 ΠΥΛΗ

7

ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2434350131

georgios.gogos@0867.syzefxis.gov.gr

ΗΡΩΩΝ 1940-1 ΠΥΛΗ

8

ΜΠΕΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΙΑ

2431352127

kmpekou@gmail.com

ΗΡΩΩΝ 1940-1 ΠΥΛΗ