24 Φεβ 2024 15:28

«Συγχωνεύσεις οικογενειακών μερίδων μετά την εφαρμογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                      Πύλη 22 Αυγούστου 2011   

Πληροφορίες: Γεώργιος Γώγος                                             Αριθμ. Πρωτ.: -19920-

Τηλ.: 2434-3-50131         

Α   N   A   K   O   I   N   Ω   Σ   Η

 

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συνενώνονται σε ενιαίο Δήμο πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ, οι εδαφικές περιφέρειες των οποίων αποτελούν πλέον τις δημοτικές ενότητες του νέου Δήμου.

Συνέπεια των συνενώσεων που επέφερε ο Ν. 3852/2010 είναι η ενδεχόμενη ύπαρξη διπλών οικογενειακών μερίδων μέσα στον ίδιο Δήμο, γεγονός που οφείλεται στην εγγραφή των συζύγων σε διαφορετικούς (πρώην) ΟΤΑ, οι οποίοι σήμερα αποτελούν δημοτικές ενότητες του ίδιου Δήμου.

Κ α λ ο ύ μ ε   τους διπλοεγγεγραμμένους δημότες-συζύγους προκειμένου να επιλέξουν, με υπεύθυνη δήλωση, την οικογενειακή μερίδα η οποία θα παραμείνει ενεργή και στην οποία θα μεταφερθούν όλες οι κανονικές εγγραφές.

Η ανωτέρω δήλωση θα πρέπει να γίνει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, μέχρι το τέλος του μήνα Σεπτεμβρίου 2011.

Μετά την παρέλευση της τεθείσης προθεσμίας θα προβούμε στη συγχώνευση των διπλών οικογενειακών μερίδων σε μία και συγκεκριμένα σε εκείνη του ενός εκ των συζύγων που περιλαμβάνει τις περισσότερες κανονικές εγγραφές.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

Α.α.

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Αντιδήμαρχος Πύλης