06 Δεκ 2023 09:10

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Προθεσμία εγγραφής στις σχολές επιτυχίας των εισαγομένων αποφοίτων

Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄ ) στα Πανεπιστήμια,

στα ΤΕΙ, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, καθώς και των

αποφοίτων Β΄ κύκλου ΤΕΕ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) στα ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

Έχοντας υπόψη:

 

       1. τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 3 και 9  των αριθμ. Φ253/Β6/28934 (ΦΕΚ 391-Β)30-3-06 « πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην Τριτοβάθμια εκπ/ση » και Φ253/27456/Β6 (ΦΕΚ 493 Β΄) 18-3-2009 «πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Β΄) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» Υπουργικών Αποφάσεων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν .

                 2. τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ  152 – Α΄)

                 3.Τις διατάξεις του Ν.3282/2004 (ΦΕΚ 208 Τ.Α) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260 Τ.Α)

                 4. Τις διατάξεις του Ν.3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄)

                         5. τις διατάξεις της αριθμ. Φ. 153/8104/Β6 -26-1-2004 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 167 -Β) «Πρόσβαση των αποφοίτων Β΄ κύκλου ΤΕΕ στα τμήματα και στις Σχολές των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπ/σης»όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ. 153/20039/Β6 -20-2-2007 ομοία (ΦΕΚ 282 -Β) .

     6. τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 τις αριθμ.Φ151/22071/Β6/26-2-2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 373 Β΄) «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄) στα ΤΕΙ στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε στις Α.Σ.Τ.Ε στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, στις Ανώτερες Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων».                                                                      

                                                                                     Αποφασίζουμε

 

           Ορίζουμε προθεσμία εγγραφής των εισαχθέντων στα τμήματα και σχολές της τριτοβάθμιας εκπ/σης από το  Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) καθώς και των αποφοίτων Β΄ κύκλου ΤΕΕ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) που εισήχθησαν στα Τ.Ε.Ι το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, ως ακολούθως :

                                 1)  Από  16 Σεπτεμβρίου   μέχρι και 30  Σεπτεμβρίου 2009 για όσους εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια , στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι), στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες  και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

            2) Ειδικά οι εισαγόμενοι στο Β΄ εξάμηνο των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι) αν δεν εγγραφούν στην παραπάνω προθεσμία, μπορούν να εγγραφούν μέσα στο τελευταίο 10ημερο του Ιανουαρίου 2010. Αν ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για μετεγγραφή θα πρέπει να εγγραφούν οπωσδήποτε από 16 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2009 .