23 Μάι 2024 06:27

« Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων σε Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Πύλης Τρικάλων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ

Τρίκαλα, 6 Ιουνίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ: 111/2017

ΠΡΟΣ:

ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: « Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων σε Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Πύλης Τρικάλων».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

1.– Έχοντας υπόψη:

 

Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

Β) Το  υπ΄αριθμ. 1363/κμ  από 15/05/2017 έγγραφο  της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας

(Ε.Ο.Π.), με το οποίο εγκρίνει την τέλεση του προαναφερόμενου αγώνα.

Γ) Την υπ’ αριθμ. 51032/17/1102523 από 01-06-2017, εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Πύλης Τρικάλων, με την οποία συνηγορεί στην τέλεση του αγώνα και στην αιτούμενη προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τη διαδρομή που θα λάβει χώρα ο εν θέματι αγώνας.

Δ) Την υπ’ αριθμ. 2501/18/65-β΄από 06/06/2017 άδεια τέλεσης της Δ.Α Τρικάλων.

Ε) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

2.Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή διεξαγωγή του εν θέματι αγώνα:

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Ά ρ θ ρ ο 1

 

– Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευσης στάθμευσης των οχημάτων την Κυριακή 11/06/2017 και κατά τις ώρες από 10:30΄ έως 14:30΄, στα τμήματα των οδών που θα διεξαχθεί ο ποδηλατικός αγώνας, ήτοι:

 

– Στην Περιφ. Οδό  Πύλης από το ύψος του Δημαρχείου μέχρι τη διασταύρωση με τη γέφυρα του Αγ. Βησσαρίωνος.

 

– Στη διασταύρωση της Επαρχ. Οδού Πύλης-Αγ. Βησσαρίωνος μέχρι τη διασταύρωση Αγίου Βησσαρίωνος-Φήκης.

 

– Στη διασταύρωση  Επαρχ. Οδού  Αγίου  Βησσαρίωνος  μέχρι  τη  διασταύρωση  Αγίου

Βησσαρίωνος-Φήκης και Επαρχ. Οδού Φήκης- Πιαλείας.

 

– Στη διασταύρωση Επαρχ. Οδού Αγίου Βησσαρίωνος- Φήκης  και Επαρχ. Οδού Φήκης- Πιαλείας μέχρι τη διασταύρωση Επαρχ. Οδού Πιαλείας –Φιλύρας.

 

– Στη διασταύρωση Επαρχ. Οδού Πιαλείας –Φιλύρας και Επαρχ. Οδού Πιαλείας- Φιλύρας–Πύλης  μέχρι Περιφ. Οδό Πύλης.

 

– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.

– Με μέριμνα και ευθύνη των διοργανωτών του αγώνα, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Πύλης Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.

– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή  και ισχύει μόνο, από την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

 

Ά ρ θ ρ ο 2

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:

  • μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Πύλης Τρικάλων, για  την  ορθότητα  της  τοποθέτησης  της  προβλεπόμενης  κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
  • από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

Ά ρ θ ρ ο 3

–  Οι  παραβάτες  της  παρούσας  τιμωρούνται  σύμφωνα  με  τις  ποινές  που  ορίζονται  από  τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4

– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

1) Γ.Ε.Π.Α.Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

2) Α.Τ ΠΥΛΗΣ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

(Για τοιχοκόλληση, ευρεία δημοσίευση και εφαρμογή).

3) ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

4) ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Μέσω Α.Τ. Πύλης Τρικάλων).

5) ΤΟΠΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ-Μ.Μ.Ε- ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ.

(Για δημοσίευση μέσω Α.Τ Πύλης Τρικάλων).

6) ΑΣΤΙΚΟ – ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

(Για ενημέρωση μέσω Α.Τ Πύλης Τρικάλων)

7) ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

8) ΠΑΡ΄ ΗΜΙΝ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΗΣ R/T 44.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων σε Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Πύλης Τρικάλων.pdf