25 Μάι 2024 13:23

“Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Πύλης”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, χρονικής διάρκειας μέχρι 18 μήνες και εβδομαδιαίας απασχόλησης μέχρι 20 ώρες.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, συνολικού αριθμού είκοσι τριών (23) ατόμων, για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3250/2004.

Οι ως άνω είκοσι τρεις (23) θέσεις μερικής απασχόλησης κατανέμονται στους κατωτέρω τομείς κοινωνικών υπηρεσιών, ως ακολούθως:

 

Α/Α

Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα

Θέσεις

Ειδικότητα

Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες)

1

Κοινωνική Υπηρεσία Τρίτης Ηλικίας

2

Ένας οδηγός ΔΕ & ένας Διοικητικός ΔΕ (για πολιτιστικά θέματα)

18

2

Κοινωνική Υπηρεσία Αθλητισμού

3

ΥΕ Συντηρητές Αθλητικών Εγκαταστάσεων

18

3

Κοινωνική Υπηρεσία Πολιτισμού

4

Ένας Μουσικός ΔΕ & Τρεις ΥΕ εργάτες γενικών καθηκόντων

18

4

Κοινωνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας

4

ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων

18

5

Υπηρεσία Προσχολικής & Σχολικής Ηλικίας

4

Δύο σχολικοί τροχονόμοι & Δύο σχολικοί φύλακες

18

6

Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Αναγκών & Ενημέρωσης Πολιτών

4

Ένας ΔΕ Διοικητικός & Τρεις ΥΕ εργάτες γενικών καθηκόντων

18

7

Υπηρεσία Κοινωνικής Μέριμνας

2

Εργάτες ΥΕ γενικών καθηκόντων

18

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στα γραφεία της υπηρεσίας μας (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΛΗΣ, ΗΡΩΩΝ 1940, τηλ. 2434-3-50100) αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου, κατόπιν εξουσιοδότησης αυτού, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών δηλαδή από 24/11/2009 μέχρι 03/12/2009.

Οι υποψήφιοι αρχικά υποβάλλουν μόνο αίτηση συμμετοχής, που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 και φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων θα εκδοθούν οι πίνακες κατάταξης ανά κοινωνική ομάδα και θέση, μετά την ανάρτηση των πινάκων και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, που θα ορίσει ο φορέας πρόσληψης (Δήμος Πύλης), οι υποψήφιοι που θα είναι επιτυχόντες θα υποβάλλουν σε πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα νομίμως επικυρωμένα τα απαιτούμενα ειδικά δικαιολογητικά.

Ο Δήμαρχος Πύλης

Κων/νος Δ. Κουφογάζος