18 Ιούν 2024 13:07

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνη απασχόληση)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Τηλέφωνο : 24343-50126
FAX : 24343-50171

Πύλη, 18 Οκτώβριου 2016
Αριθμ. πρωτ. 15518

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνη απασχόληση)

Ο Δήμος Πύλης Ν.Τρικάλων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 και 206 του Ν.3584/2007 και ύστερα από την υπ’ αριθ.261/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε με την  αριθμ.πρωτ.3060/176945/13-10-2016 (ΑΔΑ:6ΟΥ8ΟΡ10-5ΞΗ) απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας  και  τις  διατάξεις  του  άρθρου  41  παρ.2  του  Ν.  4325/2015  (ΦΕΚ 47/τ.Α/11-5-2015)  ανακοινώνει  ότι  θα  προσλάβει  προσωπικό      με  σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών    και   πρόσκαιρων  αναγκών  σε    θέματα πολιτικής προστασίας, με τις ανάλογες ειδικότητες και με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

 

Δίμηνη απασχόληση.pdf