23 Απρ 2024 11:47

“Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών & πρόσκαιρων αναγκών, δίμηνης χρονικής διάρκειας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Πύλη   47 -2011

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                     Αριθ. Πρωτ: 17627

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                Αριθ. Απόφ:- 91 –

Δ/νση: Ηρώων 1940-1

Τ.Κ:42 032

Τηλ: 2431352128

Fax: 2434350150

e-mail: dpilis@otenet.gr

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Πύλης Ν. Τρικάλων

 

Έχοντας υπ' όψη:

1.    Τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ.)

2.    Την απόφαση αριθ. 2/2011  του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η  αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών- εποχικών & πρόσκαιρων αναγκών, δίμηνης χρονικής διάρκειας.

3.    Την αριθμ. Πρωτ.1277/8477/21-2-2011 απόφαση της Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίνεται η ανωτέρω απόφαση

4.    Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του ν. 3584/07, σύμφωνα με τις οποίες οι ΟΤΑ μπορούν να προσλάβουν προσωπικό διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών

5.    Τις διατάξεις του του άρθρου 206 παρ.3 σύμφωνα με τις οποίες το ανωτέρω προσωπικό εξαιρείται τόσο της έγκρισης της 33/2006 ΠΥΣ όσο και της διαδικασίας του αρθ.21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει

6.    Την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09

7.    Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2011 του Δήμου 

8.    Την αριθμ. Πρωτ. 14642/16-6-2011  ανακοίνωση του Δήμου Πύλης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού.

9.    Την γνωστοποίηση πλήρωσης της θέσης

10.    Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την πρόσληψη των κάτωθι:

α/α

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Ειδικότητα -παρεχόμενες εργασίες

Χρονικό διάστημα απασχόλησης

1.

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Εργάτης καθαριότητας

Από 5/7/2011 έως    4/9/2011

2.

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΧΡΗΣΤΟΣ

Εργάτης καθαριότητας

Από 5/7/2011 έως    4/9/2011

3.

ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Εργάτης καθαριότητας

Από 5/7/2011 έως    4/9/2011

4.

ΑΛΕΚΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Εργάτης καθαριότητας

Από 5/7/2011 έως    4/9/2011

5.

ΚΙΤΣΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οδηγός Αυτ/του

Από 5/7/2011 έως    4/9/2011

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ