22 Ιούν 2024 18:21

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (8/2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 27 Ιουλίου  2012

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. πρωτ. 19088

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

8/2012

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις τριάντα μία (31) Ιουλίου 2012,  ημέρα Τρίτη και ώρα  20.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2012.

2.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, έτους 2012.

3.Παραχώρηση χώρου για τη στέγαση του μη αυτοτελούς γραφείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πύλης – Τρικάλων.

4.Έγκριση ανάθεσης μεταφοράς μαθητών σε τρίτους με ανοιχτό διαγωνισμό.

5.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

6.Ορισμός εκπροσώπων φορέων ως μελών και Προέδρου του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Πύλης.

7.Περιορισμοί βοσκής στο δημοτικό δάσος Καλογήρων.

8.Αίτηση Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης για παραχώρηση έκτασης στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

9.Μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πύλης (αίτηση της  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ – Γ. & Η. ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Β.Ε.).

10. Διαγραφή οφειλής δικαιώματος βοσκής οφειλέτη του Δήμου.

11.Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης της πράξης με τίτλο «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ» του Δ.Δ. Βαθυρέματος, Δήμου Πινδέων».

12.Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση της πράξης «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

13.Υποβολή αίτησης ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος».

14.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Τ.Δ. Πιαλείας».

15.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ και ηλεκτροφωτισμός στο Τ.Δ. Πηγής» του πρώην Δήμου Γόμφων.

16.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση παλαιού πέτρινου δημοτικού σχολείου Δ.Δ. Αγίου Βησσαρίωνα».

17.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.

18.Αίτηση του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Φήκης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ