06 Δεκ 2023 09:33

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (7/2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 25 Ιουνίου  2012

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. πρωτ. 16178

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

7/2012

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις είκοσι εννιά (29) Ιουνίου 2012,  ημέρα Παρασκευή  και ώρα  19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση σύναψης δανείου για την αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου Πύλης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

2.    Έγκριση προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας Δήμου Πύλης.

3.    Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων έτους 2012 για τις ανάγκες των Δ.Ε. Πύλης, Αιθήκων, Πινδέων, Νεράιδας και Μυροφύλλου μετά τη διενέργεια δύο άγονων διαγωνισμών.

4.    Αποδοχή – κατανομή πίστωσης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

5.    Τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή – ενίσχυση πιστώσεων.

6.    Έγκριση συμμετοχής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» και δέσμευσης καταβολής ιδίας συμμετοχής – υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημαρχείου Πύλης».

7.    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημαρχείου Πύλης».

8.    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τεχνικού αποχέτευσης ομβρίων στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

9.    Αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης της πράξης «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013».

10.  Αποδοχή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων» – τροποποίηση προϋπολογισμού.

11.  Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων».

12.  Αποδοχή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» – τροποποίηση προϋπολογισμού.

13.  Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

14.  Έγκριση προμελέτης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημαρχείου Πύλης».

15.  Έγκριση μελέτης «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Πύλης, Πιαλείων, Γόμφων» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.

16.  Έγκριση μελέτης «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράιδας» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.

17.  Έγκριση μελέτης «Βελτίωση τουαλετών κάτω από την κεντρική πλατεία στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

18.  Έγκριση μελέτης «Τσιμεντόστρωση δρόμου στη θέση ΦΡΑΞΟΣ Τ.Κ. Ν. Πεύκης».

19.  Έγκριση μελέτης «Κατασκευή τεχνικού αποχέτευσης ομβρίων στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

20.  Έγκριση μελέτης «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Τ.Κ. Κοτρωνίου».

21.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση ρείθρων σε δρόμους του Τ.Δ. Γόμφων».

22.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας στο Τ.Δ. Γαρδικίου».

23.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εγγειοβελτιωτικά – Αντιπλημμυρικά έργα» της πρώην Κοινότητας Μυροφύλλου.

24.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία και αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στα Δ.Δ. πρώην Δήμου Πιαλείων».

25.  Οριστική παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση και οριοθέτηση οικοπέδων στη θέση «Γουλά» Τ.Δ. Γαρδικίου».

26.  Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.

27.  Διάθεση λήμματος ξυλείας δάσους Παραμέρου, έτους 2012.

28.  Ανάκληση της αριθμ. 124/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την διάθεση λήμματος ξυλείας διακατεχόμενου δάσους Ροπωτού, έτους 2012.

29.  Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών.

30.  Ρύθμιση υφιστάμενης οφειλής του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου – εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου για υπογραφή συμβάσεων.

31.  Μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Γαρδικίου (αίτηση Μπράτσου Αναστασίας).

32.  Συμψηφισμός οφειλών – Μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πηγής (αίτηση Στεργιούλη Ιωάννας – Αρμάγου Γεωργίας).

33.  Ανανέωση μίσθωσης σταθμού κινητής τηλεφωνίας KALOGERI-X (4674-01) του Δ. Πύλης (αίτημα της COSMOTE).

34.  Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (καταστήματος) στην Τ.Κ. Πιαλείας.

35.  Έγκριση επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού εκθετηρίου στην Τ.Κ. Πύλης.

36.  Έγκριση επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (αναψυκτηρίου) στην Τ.Κ. Μουριάς.

37.  Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα με απευθείας συμφωνία (αίτηση Κουτσιβέτα Ιωάννη).

38.  Παραχώρηση δημοτικής έκτασης για σταβλικές εγκαταστάσεις (αίτηση Πάλλα Χαράλαμπου).

39.  Ορισμός θέσεων κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην Τ.Κ. Φήκης.

40.  Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και προσωρινή οριοθέτησή τους στην Τ.Κ. Φήκης.

41.  Έγκριση κανονισμού λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πύλης.

42.  Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2012.

43.  Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του Γενικού Λυκείου Πύλης, οικ. έτους 2011.

44.  Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του Επαγγελματικού Λυκείου Πύλης, οικ. έτους 2011.

45.  Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 1ου Γυμνασίου Πύλης, οικ. έτους 2011.

46.  Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 2ου Γυμνασίου Πύλης, οικ. έτους 2011.

47.  Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του  Γυμνασίου Φήκης, οικ. έτους 2011.

48.  Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου Υγείας στην Αλεξανδρούπολη στο ετήσιο συνέδριο του ΕΔΔΥΠΠΥ.

49.  Χορήγηση οικονομικής βοήθειας σε αναξιοπαθούντα δημότη.

50.  Αίτηση του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Φιλύρας για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

51.  Δωρεάν παραχώρηση χρήσης πυροσβεστικού οχήματος και  οχήματος τύπου jeep στο Ελληνικό Δημόσια για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύλης κατά την αντιπυρική περίοδο του έτους 2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ