14 Απρ 2024 11:50

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (6/2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                                Πύλη 14 Μαΐου 2012

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                                      Αριθμ. Πρωτ.:-12593-

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

6/2012

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις δεκαοκτώ (18) Μαΐου 2012, ημέρα Παρασκευή  και ώρα  19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Επικαιροποίηση και έγκριση Β2 Σταδίου ΣΧΟΑΑΠ πρώην Δήμου Γόμφων.

2.Έγκριση μελέτης «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας».

3. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου 2007-2013.

4. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Φήκης – Ελευθεροχωρίου και εξοπλισμός υδρευτικών γεωτρήσεων στα Τ.Δ. Φήκης και Φιλύρας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος».

5. Αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης της πράξης «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ» του Δ.Δ. Βαθυρέματος Δήμου Πινδέων Ν. Τρικάλων στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013».

6. Αποδοχή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Φήκης – Ελευθεροχωρίου και εξοπλισμός υδρευτικών γεωτρήσεων στα Τ.Δ. Φήκης και Φιλύρας» – τροποποίηση προϋπολογισμού.

7. Αποδοχή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ» του Δ.Δ. Βαθυρέματος Δήμου Πινδέων Ν. Τρικάλων – τροποποίηση προϋπολογισμού.

8. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Φήκης – Ελευθεροχωρίου και εξοπλισμός υδρευτικών γεωτρήσεων στα Τ.Δ. Φήκης και Φιλύρας».

9. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ» του Δ.Δ. Βαθυρέματος Δήμου Πινδέων Ν. Τρικάλων.

10. Καθορισμός οριογραμμής χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων.

11. Έγκριση μελέτης «Προμήθεια εξοπλισμού πνευματικού κέντρου».

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης στην κεντρική πλατεία Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου» του πρώην Δ. Γόμφων.

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρωσίας στην κεντρική πλατεία Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου» του πρώην Δ. Γόμφων.

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδού από Άγιο Γεώργιο προς Μπάλτες στο Τ.Δ. Ελάτης» του πρώην Δ. Αιθήκων.

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαρρύθμιση χώρων παλαιού ξενώνα για τη στέγαση του Δημαρχείου – Αποπεράτωση» του πρώην Δ. Αιθήκων.

16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ομβρίων πρώην Δήμου Γόμφων».

17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Πηγής».

18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου στο Τ.Δ. Πύλης (Β΄Φάση)».

19.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Πιαλείας».

20.  Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

21.  Διάλυση σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Δ. Πύρρας» πρώην Δήμου Αιθήκων.

22.  Γνωμοδότηση σχετικά με την Μ.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή φράγματος Πύλης και συναφών έργων» στους Νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας».

23.  Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αιολικός σταθμός ισχύος 24,65 MW, στις θέσεις «Παλούκι»-«Αγκάθι»-«Σπιτάκι» στα όρια του Δήμου Πινδαίων και της Κοινότητας Νεράϊδας, στο Νομό Τρικάλων.

24.  Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων, Α' τριμήνου 2012, Δήμου Πύλης.

25.  Τροποποίηση προϋπολογισμού – ενίσχυση πίστωσης για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση δρόμου από κρεοπωλείο Κράβαρη έως Στ. Γουλιώτη» πρώην Δήμου Γόμφων. 

26.  Τροποποίηση προϋπολογισμού – ενίσχυση πίστωσης για πληρωμή πληρεξουσίου δικηγόρου.

27.  Απόδοση τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

28.  Εκμίσθωση βοσκοτόπων στην Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου.

29.  Εκμίσθωση αρδευτικών σωλήνων στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

30.  Παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Ελάτης στον Δ.Α.Σ. Ελάτης.

31.  Παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Πύρρας στον Δ.Α.Σ. Πύρρας.

32.  Διάθεση λήμματος ξυλείας δάσους Δέσης, έτους 2012.

33.  Διάθεση λήμματος ξυλείας διακατεχόμενου δάσους Ροπωτού, έτους 2012.

34.  Έγκριση αγοράς οικοπέδου στην Τ.Κ. Γαρδικίου για διάνοιξη κοινοτικού δρόμου.

35.  Παραχώρηση αίθουσας του πρώην Αγροτικού Ιατρείου Φήκης στον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Φήκης για στέγαση δανειστικής βιβλιοθήκης.

36.  Λύση σύμβασης εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής (αίτηση Ρήγα Βασιλείου).

37.  Μείωση μισθώματος πρόχειρης ξύλινης κατασκευής στην Τ.Κ. Πύλης (αίτηση Παλλαντζά Θωμαϊτσας).

38.  Μείωση μισθώματος δημοτικού οικήματος στην Τ.Κ. Φήκης (αίτηση Ντόγκα Ελένης).

39.  Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

40.  Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

41.  Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.

42.  Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011.

43.  Ψήφιση πιστώσεων για κάλυψη δαπανών (μετακίνησης αιρετών για το συνέδριο της ΚΕΔΕ, δεξίωσης αξιωματούχων και σπουδαστών της ΣΜΥ).

44.  Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.

45.  Εκδήλωση ενδιαφέροντος χορηγίας (αίτημα 1ου Γυμνασίου Τρικάλων).

46.  Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Τρικάλων.

47.  Αίτηση του Φιλοπροοδευτικού Μορφωτικού Συλλόγου Γλύστρας Τρικάλων «Ο Προφήτης Ηλίας» για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

48.  Συνδιοργάνωση με την Αμφικτιονία Καραγκούνηδων Θεσσαλίας πανελλήνιου συνεδρίου – ανταμώματος Καραγκούνηδων – ψήφιση πίστωσης.

49.  Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της επετείου της «Μάχης της Πόρτας».

50.  Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τρικάλων για χορήγηση ξυλοκατασκευών για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Γόμφων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ