02 Μαρ 2024 09:30

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (5-2011)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 17  Μαρτίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. πρωτ. 3686

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

5/2011

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις είκοσι δύο (22) Μαρτίου, ημέρα Τρίτη και ώρα  19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Πύλης.

2.    Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας τοπικών κοινοτήτων Δήμου Πύλης.

3.    Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας εκτελεστικής επιτροπής Δήμου Πύλης.

4.    Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας επιτροπής ποιότητας ζωής Δήμου Πύλης.

5.    Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας οικονομικής επιτροπής Δήμου Πύλης.

6.    Συγκρότηση συμβουλίου ένταξης μεταναστών – ψήφιση κανονισμού λειτουργίας του.

7. Αποδοχή συνέχισης διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικών υπηρεσιών) που αναφέρεται στην αριθμ. 157/2010 απόφαση του Δήμου Πύλης.

8.    Ορισμός, προερχόμενου από τη μειοψηφία, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Πύλης «ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.».

9.    Παράταση του χρόνου συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων, λόγω εξαιρετικής περίπτωσης (άρθρο 67 Ν. 3852/2010).

10.  Αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου.

11.  Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Πηγής.

12.  Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

13.  Έγκριση εκμίσθωσης αρδευτικών σωλήνων στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

14.  Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς.

15. Έγκριση εκμίσθωσης του δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα  Μουριάς.

16. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού σχολείου Νεράιδας στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΤΟ ΓΡΕΒΕΝΟ».

17.  Χαρακτηρισμός οδού στο τμήμα από Δακτύλιο Τρικάλων έως και την παράκαμψη Πύλης – Παλαιομοναστήρου.

18.  Έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Εγγειοβελτιωτικά – Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Δ. Ροπωτού Δήμου Πύλης».

19.  Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις Δήμου Πινδέων».

20.  Έγκριση 3ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Πινδέων».

21.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ομβρίων σε Τ.Δ. του Δήμου Γόμφων».

22.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στο Τ.Δ. Γόμφων».

23.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις χώρων δημοτικού σχολείου και νεκροταφείου Τ.Δ. Μουριάς».

24.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση τμήματος κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Μουριάς».

25.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση στέγης στο κοινοτικό γραφείο Παλαιομοναστήρου».

26.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες στο πολιτιστικό κέντρο νεότητας στην πλατεία Δ.Δ. Πηγής».

27.  Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις Δήμου Πινδέων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

28.  Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δρόμου Βαλκάνο – Πουριά – Μαντρί – Διάσελο» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

29.  Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

30.  Παραλαβή της τεχνικής μελέτης για το έργο «Δασοτεχνική  διευθέτηση κλάδου «Τούρνος στο Τ.Δ. Βαλκάνου Δήμου Πινδέων».

31.  Παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης του έργου «Δασοτεχνική  διευθέτηση κλάδου «Τούρνος στο Τ.Δ. Βαλκάνου Δήμου Πινδέων».

32.  Παραλαβή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Δασοτεχνική  διευθέτηση κλάδου «Τούρνος στο Τ.Δ. Βαλκάνου Δήμου Πινδέων».

33.  Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ελευθεροχωρίου, οικ. έτους 2010.

34.  Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Φήκης, οικ. έτους 2010.

35.  Συνδιοργάνωση με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ορεινής Διάσωσης στην Πύλη – κάλυψη κόστους συνεδρίου.

36.  Βεβαίωση ότι τα γήπεδα που αναφέρονται στις αιτήσεις των Γιαννούλα Νικολάου-Γιαννούλα Αναστασίου-Γιαννούλα Αγγελικής βρίσκονται εντός ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού ΣΠΙΤΙΑ της Τοπικής Κοινότητας Μεσοχώρας.

37.  Δημιουργία θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας.

38.  Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ