03 Οκτ 2023 21:35

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (4-2011)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 24 Φεβρουαρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. Πρωτ.:-2486-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

4/2011

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις είκοσι οκτώ (28) Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα  19.00 με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Πύλης.

2.    Συγχώνευση των Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων των πρώην Ο.Τ.Α. που συνενώθηκαν στο Δήμο Πύλης σε μία Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πύλης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 3852/2010.

3.    Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Πύλης «ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.» – Ορισμός Προέδρου – Αντιπροέδρου.

4.    Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου σε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010.

5.    Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου – Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου.

6.    Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Πύλης σε Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3812/2010.

7.    Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου.

8.    Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Πύλης σε Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3812/2010.

9.    Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου.

10.  Καθορισμός ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου και Αντιδημάρχων.

11.  Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Γενικού Λυκείου Πύλης.

12.  Έγκριση μετακίνησης αιρετών  27- 28 Φεβρουαρίου (Αθήνα) για συμμετοχή τους στην ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Η νέα εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Καλλικράτης» και 7-8-9 Απριλίου (Θεσσαλονίκη – Δήμο Πυλαίας) για συμμετοχή τους στο 7ο ετήσιο πανελλήνιο συνέδριο του διαδημοτικού δικτύου υγείας.

13.  Συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας – ορισμός εκπροσώπου.

14.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δ.Σ. του Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Θεσσαλίας.

15.  Φιλοξενία μαθητικής ομάδας του Βαλετείου Γυμνασίου Ίου στα πλαίσια πολιτιστικών δραστηριοτήτων της.

16.  Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Τ.Δ. Πιαλείας».

17.  Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Γενικού Λυκείου Πύλης, οικ. έτους 2010.

18.  Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής ΕΠΑΛ Πύλης, οικ. έτους 2010.

19.  Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 1ου Γυμνασίου Πύλης, οικ. έτους 2010.

20.  Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Φήκης, οικ. έτους 2010.

21.  Έγκριση απολογισμού της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Αγ. Βησσαρίωνα, οικ. έτους 2010.

22.  Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Γόμφων, οικ. έτους 2010.

23.  Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Δροσερού, οικ. έτους 2010.

24.  Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής 1/θ Δημ. Σχολείου Κάτω Παλαιοκαρυάς, οικ. έτους 2010.

25.  Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Λυγαριάς, οικ. έτους 2010.

26.  Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Μουριάς, οικ. έτους 2010.

27.  Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Παλαιομοναστήρου, οικ. έτους 2010.

28.  Έγκριση απολογισμού της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Πηγής, οικ. έτους 2010.

29.  Έγκριση απολογισμού της 2ης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Πύλης, οικ. έτους 2010.

30.  Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής 1/θ Δημ. Σχολείου Ροπωτού,  οικ. έτους 2010.

31.  Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Φιλύρας, οικ. έτους 2010.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ