21 Απρ 2024 12:01

«Πρόσκληση Tακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (3/2015)»

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 2431-3-52120
FAX : 2431-3-52121
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 20 Φεβρουαρίου 2015
Αριθμ. πρωτ. 3244

 

 

Π Ρ Ο Σ

Πίνακα Αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

03/2015


 

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις είκοσι επτά (27) Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 

1.    Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την διόρθωση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης, οικονομικού έτους 2015.
2.    Ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2015. που αφορά τον Οργανισμό  Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.
3.    Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2015.
4.    Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
5.    Αποδοχή επιχορήγησης για εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων του Δήμου Πύλης που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.
6.    Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2015.
7.    Υπογραφή σύμβασης ανάθεσης των υπηρεσιών Βελτίωσης (Αναβαθμίσεων) – Συντήρησης – υποστήριξης των Εφαρμογών Λογισμικού των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2015.
8.    Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.
9.    Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου στην Τ.Κ. Πηγής – ψήφιση πίστωσης.
10.    Έγκριση Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2015, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
11.    Σύνταξη και υποβολή πρότασης για συμμετοχή του Δήμου Πύλης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III, 2014-2020.
12.    Αίτηση Μπάτζιου Βασιλικής για επιστροφή ποσού από βεβαιωθέν δικαίωμα βοσκής.
13.    Αίτηση Βρατσίστα Βασιλείου του Θεοδώρου για διαγραφή χρέους από βεβαιωθέν δικαίωμα βοσκής.
14.    Αίτηση Βορδώνη Ελένης του Στέλιου για διακοπή μίσθωσης δημοτικού καταστήματος Πύρρας.
15.    Αίτηση Μπρίζα Αγορίτσας για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πύλης.
16.    Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.
17.    Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση Σπανουλάκι Τ.Κ. Στουρναραίικων.
18.    Έγκριση εκμίσθωσης αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Μουριάς.
19.    Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
20.    Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Π/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2015-2016.
21.    Έγκριση μελέτης και Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση υποδομών και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων».
22.     Έγκριση μελέτης και Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση υποδομών και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».
23.    Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Πύλης».
24.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Τ.Κ. Κοτρωνίου» – συγκρότηση επιτροπής.
25.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εξωτερικής οδοποιίας τοπικών διαμερισμάτων Δήμου Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.
26.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή μικρών τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείων».
27.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοιμητηρίου Τ.Κ. Στουρναραίικων».
28.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Ν. Πεύκης».
29.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».
30.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Πηγής και Λυγαριάς».
31.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δρόμου από κρεοπωλείο Κράβαρη έως Στ. Γουλιώτη στο Τ.Δ. Πηγής».
32.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών ιατρείων».
33.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ