07 Δεκ 2023 05:45

«Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (30-06-2015)»

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 2431-3-52120
FAX : 2431-3-52121
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 26 Ιουνίου 2015
Αριθμ. πρωτ. 12577

 

 

Π Ρ Ο Σ

Πίνακα Αποδεκτών


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
8/2015

 


Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις τριάντα (30) Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδας.
2.    Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015.
3.    Εισήγηση για διαγραφές χρεών από βεβαιωθέντα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών.
4.    Εισήγηση για διαγραφές χρεών από βεβαιωθέντα πρόστιμα ΚΟΚ.
5.    Σύσταση επιτροπής ελέγχων του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013.
6.    Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006).
7.    Διοργάνωση εκδήλωσης «Μαραθώνιος της Πίνδου» – ψήφιση πίστωσης.
8.    Καθορισμός χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης στην Τ.Κ. Πύλης.
9.    Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής.
10.    Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Πύρρας.
11.    Έγκριση εκμίσθωσης τουριστικού περιπτέρου στον οικισμό Βαλομάνδρι της Τ.Κ. Παραποτάμου.
12.    Έγκριση της αριθμ. 19/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΟΙΔΕΚΑΠ σχετικά με την έγκριση Οικονομικού και Ταμειακού Απολογισμού – Ισολογισμού ΚΟΙΔΕΚΑΠ (Χρήσης 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2014).
13.    Έγκριση κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης κοινωνικού παντοπωλείου.
14.    Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».
15.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο».
16.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Μυροφύλλου» – συγκρότηση επιτροπής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ