29 Μάι 2024 15:50

«Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (30-05-2016)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50100
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 26 Mαίου 2016
Αριθμ. πρωτ. 7265

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

5/2016

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις τριάντα (30) Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ελάτης».
 2. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μουριάς».
 3. Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ελάτης» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.
 4. Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μουριάς» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.
 5. Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 (πρώην ΣΑΤΑ) για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
 6. Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 7. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.
 8. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.
 9. Έγκριση της πρότασης της Φάσης ΙΙ του προγράμματος URBACT III- Agri-Urban.
 10. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πύλης για συμμετοχή τους στη συνάντηση του προγράμματος URBACT III- Agri-Urban που θα πραγματοποιηθεί στην Mollet-de-Valles και στο Θερινό Πανεπιστήμιο – ψήφιση πίστωσης.
 11. Σύσταση Τοπικής Ομάδας Έργου URBACT – Agri-Urban.
 12. Έγκριση μετακίνησης αιρετών για συμμετοχή τους στο συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα «Το προσφυγικό».
 13. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα δικαιώματα βοσκής.
 14. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για διαγραφές χρεών από βεβαιωθέντα πρόστιμα ΚΟΚ.
 15. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για μείωση χρεών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.
 16. Πρακτικό & Γνωμοδότηση Επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου .
 17. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της επετείου της «Μάχης της Πόρτας».
 18. Αίτημα Ποδηλατικού Συλλόγου Τρικάλων για συνδιοργάνωση αγώνων ποδηλασίας.
 19. Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΙΑΛΕΙΑΣ» για συνδιοργάνωση πολιτιστικής συνεδριακής εκδήλωσης «Δ΄ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ ΠΙΑΛΕΙΑΣ».
 20. Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Μουριάς.
 21. Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Καλογήρων.
 22. Αίτηση Μουμούρη Κωνσταντίνας για ανάκληση της αριθμ. 292/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με αίτηση της ίδιας για τροποποίηση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (περιπτέρου) στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.
 23. Αίτηση Σουλιώτη Χαράλαμπου για οικονομική ενίσχυση.
 24. Παραχώρηση χρήσης οχημάτων του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» στην ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΥΛΗΣ.
 25. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2016.
 26. Συγχώνευση του ΚΕΠ (0931) της Δημοτικής Ενότητας Νεράιδας με το ΚΕΠ (0258) της Δημοτικής Ενότητας Πύλης.
 27. Σύσταση Ενιαίου Φορέα Στήριξης της Τουριστικής Δραστηριότητας στην Π.Ε. Τρικάλων – Έγκριση τελικής προγραμματικής σύμβασης.
 28. Καθορισμός χρονικών διαστημάτων για κατάθεση δικαιολογητικών για ανανεώσεις των υφιστάμενων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
 29. Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στην Τοπική Κοινότητα Καλογήρων για το έτος 2016.
 30. Έγκριση κανονισμού καθαριότητας Δήμου Πύλης.
 31. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως της Τ.Κ. Πύλης.
 32. Τροποποίηση της αριθμ. 126/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό Πολιτικού Υπεύθυνου, Συντονιστή και Συντονιστικής Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος του Π.Ο.Υ. «ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ».
 33. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας κοινωνικού φαρμακείου.
 34. Συγκρότηση Διαχειριστικής Επιτροπής Κοινωνικού φαρμακείου.
 35. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας κοινωνικής δομής διδασκαλίας χορού και μουσικής.
 36. Έγκριση ίδρυσης Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Πύλης.
 37. Έγκριση της αριθμ. 6/2016 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2015.
 38. Έγκριση της αριθμ. 4/2016 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2015.
 39. Αποδοχή αίτησης παραίτησης – Εκλογή Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ.
 40. Αποδοχή αίτησης παραίτησης – Ορισμός Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
 41. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επεμβάσεις για την Πολιτική Προστασία».
 42. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».
 43. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων».
 44. Αίτηση αναδόχου της μελέτης «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης τμήματος 1000 μ. ρέματος Πιαλείας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης.
 45. Αίτηση αναδόχου της μελέτης «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης τμήματος 1000 μ. ρέματος Φιλύρας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης.
 46. Αίτηση αναδόχου του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και οδών στους οικισμούς Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
 47. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων».
 48. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Γόμφων».
 49. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Δασοτεχνική Διευθέτηση Τμήματος Συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «Κρυόβρυση» του Δ.Δ. Βαθυρέματος».
 50. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Πύλης».
 51. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Ελάτης».
 52. Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία για το έργο «Διάνοιξη του Αντιπυρικού Δασικού Δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» Δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων».
 53. Οριστική παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφικές μελέτες δημοτικών εκτάσεων».
 54. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ