21 Απρ 2024 10:40

«Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (24-06-2016)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50100
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 17 Ιουνίου 2016
Αριθμ. πρωτ. 8657

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

6/2016

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις είκοσι τέσσερις (24) Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με τίτλο «Δημιουργία θεματικού χώρου στην Τ.Κ. Πύλης: «ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ».
2. Τροποποίηση σχεδίου αισθητικής αναβάθμισης Τ.Δ. Πύλης.
3. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση της μελέτης «Δημιουργία θεματικού χώρου στην Τ.Κ. Πύλης: «ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ».
4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.
5. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.
6. Κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
7. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.
8. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα δικαιώματα βοσκής.
9. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για μείωση χρεών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.
10. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης των προς εκποίηση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Πηγής.
11. Αίτηση Ορειβατικού Περιηγητικού Ομίλου Πύλης για συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση ποδηλατικής διαδρομής.
12. Αίτηση Κοζώνη Σταυρούλας για παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου.
13. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου, έτους 2016.
14. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Πύρρας, έτους 2016.
15. Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Τοπικές Κοινότητες Βροντερού και Πύρρας για το έτος 2016.
16. Διατύπωση γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο δημοτικό δάσος Μεσοχώρας.
17. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης του νέου Προγράμματος LEADER (CLLD- LEADER) 2014-2020 της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.
18. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ».
19. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη σύσταση της Επιτροπής Θεάτρων και Κινηματογράφου.
20. Έγκριση Κανονισμού Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Τ.Κ. Πύλης.
21. Έγκριση της αριθμ. 11/2016 απόφασης της ΚΟΙΔΕΚΑΠ σχετικά με την έγκριση οικονομικού και ταμειακού απολογισμού – ισολογισμού ΚΟΙΔΕΚΑΠ (Χρήσης 1ης Ιανουαρίου – 31ης Δεκεμβρίου 2015).
22. Ορισμός αποζημίωσης Προέδρου Δ.Σ. και μελών Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.
23. Έγκριση της αριθ. 33/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. σχετικά με τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση λειψυδρίας στην Τ.Κ. Αρματολικού.
24. Έγκριση της αριθ. 34/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. σχετικά με την αλλαγή τρόπου τιμολόγησης στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου και Νεράιδας.
25. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση γηπέδου Ελευθεροχωρίου».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ