«Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (28-07-2016)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 22 Ιουλίου 2016
Αριθμ. πρωτ. 10677

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

7/2016

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις είκοσι οκτώ (28) Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.
 2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2016.
 3. Έγκριση Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2016, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής.
 4. Επέκταση δικτύου φωτισμού στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.
 5. Επιβολή ανταποδοτικού τέλους σήμανσης αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.
 6. Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης ακινήτου και διενέργεια διαδικασιών έξωσης μισθωτή από το μίσθιο.
 7. Διενέργεια διαδικασιών έξωσης οφειλετών από μίσθια λόγω μη υπογραφής συμφωνητικών.
 8. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για μείωση χρεών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.
 9. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα μισθώματα δημοτικού καταστήματος.
 10. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για διαγραφή προστίμων ΚΟΚ.
 11. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.
 12. Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων 2016 – ψήφιση πιστώσεων.
 13. Αίτηση Πολιτιστικού Μορφωτικού Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Παλαιομοναστήρου για οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου.
 14. Αίτηση της viewmaster για κάλυψη αναγκών κινηματογραφικού γυρίσματος της ταινίας «ΦΡΑΓΜΑ».
 15. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Πύλης.
 16. Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Πιαλείας.
 17. Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Δέσης με απευθείας συμφωνία.
 18. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Δέσης, έτους 2016.
 19. Έγκριση της αριθμ. 41/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016.
 20. Τροποποίηση της αριθμ. 50/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης για την ανάπτυξη και την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε πληθυσμούς ορεινών περιοχών ΕΟΧ GR07/3580» με ίδια μέσα.
 21. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή σκαλοπατιών θέασης (κερκίδων) ανάντη του γηπέδου της Τ.Κ. Πύλης».
 22. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων και κτιριακών υποδομών Δήμου Πύλης».
 23. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση κοιμητηρίων».
 24. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών και βελτίωση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Αιθήκων».
 25. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».
 26. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση γηπέδου Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου».
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και βελτίωση δημοτικών οδών και υποδομών Δ. Πύλης».
 28. Οριστική παραλαβή της μελέτης «Μελέτη διαχείρισης δημοτικού δάσους Τ.Κ. Δέσης».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ