24 Ιούν 2024 04:37

«Πρόσκληση Tακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (2/2015)»

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 2431-3-52120
FAX : 2431-3-52121
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 23 Ιανουαρίου 2015
Αριθμ. πρωτ. 1121

 

 

Π Ρ Ο Σ

Πίνακα Αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

02/2015

 

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις είκοσι οκτώ (28) Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση της αριθμ. 83/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης, οικονομικού έτους 2015.
2.    Έγκριση της αριθμ. 90/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
3.    Έγκριση της αριθμ. 45/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.) σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2015.
4.    Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης.
5.    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2015.
6.    Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2014.
7.    Αποδοχή – κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ετών 2014 και 2015 (ΣΑΤΑ).
8.    Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (α΄κατανομή).
9.    Απόδοση τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.
10.    Έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2015, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
11.    Έγκριση του Κ.Α. 20-7325.001 για την επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού, έτους 2015, του Δήμου Πύλης, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
12.    Έγκριση συνδρομής εφημερίδων.
13.    Πρόταση Τ.Σ. Γόμφων για συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του καρναβαλιού Γόμφων.
14.    Αίτηση Βελώνη Ευαγγελής, μισθώτριας δημοτικού ακινήτου για απόδοση καταβαλλόμενου Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).
15.    Αίτηση Γιώτα Αποστόλου, μισθωτή δημοτικού ακινήτου για συμψηφισμό μισθωμάτων με το καταβαλλόμενο Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).
16.    Αίτηση Καρακικέ Κων/νου, μισθωτή δημοτικού ακινήτου για συμψηφισμό μισθωμάτων με το καταβαλλόμενο Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).
17.    Αίτηση Ρήγα Βασιλείου για παράταση μίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής.
18.    Αίτηση Θώδη Ελένης για παράταση μίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής.
19.    Καθορισμός  δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Γόμφων – έγκριση εκμίσθωσης.
20.    Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς.
21.    Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής.
22.    Εκμίσθωση δημοτικής χορτολιβαδικής έκτασης στη θέση «Μάτσα – Μαρτσάδα» Τ.Κ. Πιαλείας για εγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
23.    Εκμίσθωση τμήματος δημοτικού δάσους στη θέση «Αλμπίνα» Τ.Κ. Πιαλείας για εγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
24.    Εκμίσθωση τμήματος δημοτικού δάσους στη θέση «Βρύσες» οικισμού Παλιαοχωρίου Τ.Κ. Γαρδικίου για εγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
25.    Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Δασοτεχνική Διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντος Βαθυρεμιώτη στη θέση Κρυόβρυση του Δ.Δ. Βαθυρέματος Δήμου Πινδέων».
26.    Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2015-2016.
27.    Σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισμού.
28.    Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
29.    Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.
30.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.
31.    Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την παραλαβή εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών κάτω των 2.934,70 €.
32.    Ορισμός δημοτικού συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών άνω των 2.934,70 €.
33.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους όλων των έργων του Δήμου Πύλης.
34.    Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού των εδαφών όλων των έργων του Δήμου Πύλης.
35.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.
36.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Μεσοχώρας» – συγκρότηση επιτροπής.
37.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες στο κτήριο πρώην Αγροτικής» – συγκρότηση επιτροπής.
38.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη οδού στον οικισμό Κακκούρι Τ.Κ. Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.
39.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Πετροχωρίου» – συγκρότηση επιτροπής.
40.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Αθαμανίας» – συγκρότηση επιτροπής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ