02 Μαρ 2024 08:52

“Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (2/2012)”

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

2/2012

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις είκοσι δύο  (22) Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €

2.Ορισμός δημοτικού συμβούλου που θα μετέχει στις επιτροπές παραλαβής έργων, δαπάνης άνω των 5.869,41 €.

3.Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την παραλαβή εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών κάτω των 2.934,70 €.

4.Ορισμός δημοτικού συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών άνω των 2.934,70 €.

5.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών προμηθειών και απευθείας ανάθεσης.

6.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

7.Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

8.Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Κρίσεως Αυθαιρέτων.

9.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Θεσσαλίας για την ανάδειξη νέων μελών στα όργανα Διοίκησης της Τράπεζας.

10.Τροποποίηση της συστατικής απόφασης της ΔΕΥΑ Δήμου Πύλης όσον αφορά την έδρα της επιχείρησης.

11.Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

12.Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου 2007 – 2013 για ένταξη του έργου (πράξης) «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

13.Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου 2007 – 2013 για ένταξη του έργου (πράξης) «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Πινδέων».

14.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών κύριας σύμβασης και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ» της πρώην Κοινότητας Μυροφύλλου.

15.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από Δημαρχείο έως περιφερειακό δρόμο Φήκης – Ελευθεροχωρίου στο Τ.Δ. Φήκης».

16.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Δήμου Πύλης».

17.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου» πρώην Δήμου Γόμφων.

18.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση πλακόστρωσης περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου» πρώην Δήμου Γόμφων.

19.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία οικισμού Γλίστρας».

20.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας και δημιουργία χώρων πολλαπλών χρήσεων στο Δ.Δ. Στουρναραίικων».

21.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις στο Τ.Δ. Δέσης».

22.Αίτηση αναδόχου του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου & βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

23.Αίτηση αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου πρώην Δημαρχείου Πύλης» για χορήγηση παράτασης τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

24.Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του κ. Ντάλλα Ιωάννη από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.

25.Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του κ. Δίπλα Ηλία, από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Στουρναραίικων.

26.Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του κ. Καραθάνου Αθανασίου, από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Βροντερού.

27.Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της κ. Νιαβή Νίκης, από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.

28.Γνωμοδότηση επί των προτάσεων της Δ/νσης Π.Ε. Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013.

29.Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2012.

30.Καθορισμός ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου του Δήμου Πύλης.

31.Παραχώρηση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας στην Τ.Κ. Πιαλείας (αίτηση Μπορνόβα Στεργίου).

32.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αποθηκών στην Τοπική Κοινότητα  Γαρδικίου.

33.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Πιαλείας.

34.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Φιλύρας.

35.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Φήκης.

36.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Πηγής.

37.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα  Ελευθεροχωρίου.

38.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς.

39.Καθορισμός δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα  Λυγαριάς – έγκριση εκμίσθωσης.

40.Παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Βροντερού στον Δ.Α.Σ. Βροντερού.

41.Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

42.Έγκριση της αριθμ. 42/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. περί τροποποίησης του προϋπολογισμού, έτους 2011.

43.Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

44.Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών – προσδιορισμός θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

45.Καθορισμός δικαιώματος βοσκής του Δήμου Πύλης.

46.Προσδιορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

47.Έγκριση μετακίνησης αιρετών για συμμετοχή τους στο συνέδριο της ΠΕΔ.

48.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.

49.Έγκριση κάλυψης δαπάνης φιλοξενίας αξιωματούχων και σπουδαστών ΣΜΥ.

50.Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας οικοπέδου στην Τ.Κ. Πύρρας.

51.Σύσταση Ομάδας Εθελοντών Δήμου Πύλης.

52.Ορισμός μελών Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Πύλης.

53.Συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων ενάντια στην παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+Βιοποικιλότητα με τίτλο: «Καινοτόμες Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Παράνομης Χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων σε Μεσογειακές Πιλοτικές Περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (LIFE09 NAT/000533).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ