15 Απρ 2024 06:00

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (22-7-2011)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 15 Ιουλίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. Πρωτ. 18666

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Ταχ.Δ/νση      : Ηρώων 1940-1                                                              

Ταχ.Κώδ.       : 420 32                                                                          

Πληροφορίες  : Φανή Μαρκαντά

Τηλέφωνο      : 2431-3-52120                                          Π Ρ Ο Σ

FAX                : 2431-3-52121                                         Πίνακα Αποδεκτών

E-mail             : dpilis@otenet.gr                                   

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

10/2011

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις  είκοσι δύο (22) Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα  19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Διατύπωση τεκμηριωμένης γνώμης επί της αριθμ. 6/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. που αφορά τον καθορισμό μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) των φιλοξενουμένων νηπίων στους παιδικούς σταθμούς.

2.    Έγκριση της αριθμ. 17/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. Δήμου Πύλης σχετικά με τη σύνταξη κανονισμού οικονομικής διαχείρισης.

3.    Έγκριση της αριθμ. 18/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. Δήμου Πύλης σχετικά με τη σύνταξη κανονισμού προσωπικού.

4.    Λύση μίσθωσης δημοτικών σφαγείων στην Τ.Κ. Πύλης – έγκριση εκμίσθωσης με διαγωνισμό.

5.    Δωρεά ημιφορτηγού αυτοκινήτου του Δήμου προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Π.

6.    Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Δημοτικής Τουριστικής Ξενοδοχειακής Επιχείρησης ΠΥΛΗ Α.Ε.

7.    Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. για τη «Λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων διαχειριστικής ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας» – κατάργηση υφισταμένων.

8.    Συμμετοχή του Δήμου στη δράση «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

9.    Έγκριση της αριθμ. 24/2011 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Π. με θέμα «Εισήγηση για τιμολόγιο ύδρευσης ειδικών κοινωνικών ομάδων και για καθορισμό προσαυξήσεων και ποινών εκπρόθεσμων λογαριασμών ύδρευσης και παράνομων υδροληψιών».

10.  Αποδοχή πίστωσης προερχόμενης από επιχορήγηση για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας – τροποποίηση προϋπολογισμού.

11.  Τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή εσόδου από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων Δ.Ε.Υ.Α.Γ., έτους 2010.

12.  Τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή εσόδου από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86).

13.  Τροποποίηση προϋπολογισμού – ενίσχυση πίστωσης για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις.

14.  Τροποποίηση προϋπολογισμού – ενίσχυση πίστωσης για προμήθεια επίπλων.

15.  Τροποποίηση προϋπολογισμού – ενίσχυση πίστωσης για προμήθεια λαμπτήρων.

16.  Τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για την πληρωμή του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων επί της Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας του Τ.Δ. Πύλης».

17.  Τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για την πληρωμή του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου & βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας».

18.  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού – εγγραφή πιστώσεων για τη σύνταξη μελετών ενεργειακής απόδοσης σχολικών  συγκροτημάτων.

19.  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για τη σύνταξη της μελέτης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του έργου: «ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δ. Γόμφων».

20.  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για τη σύνταξη μελέτης κτηματολογίου για το έργο με τίτλο «Βελτίωση δρόμου πρόσβασης για τον Σ.Μ.Α. Πύλης από τον οικισμό Πύλης μέχρι την επαρχιακή οδό Μουζακίου – Παλαιομοναστήρου».

21.  Τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για πληρωμή οφειλής παρελθόντων οικονομικών ετών.

22.  Τροποποίηση της αριθμ. 122/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας.

23.  Αποδοχή πρότασης τροποποίησης της μελέτης του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου & βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας».

24.  Έγκριση 3ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση δημοτικού χώρου έναντι Δημαρχείου Πύλης».

25.  Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από Δημαρχείο έως περιφερειακό δρόμο Φήκης – Ελευθεροχωρίου στο Τ.Δ. Φήκης».

26.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου πολιτιστικού κέντρου στο Δ.Δ. Πύλης».

27.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Πινδέων».

28.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πινδέων».

29.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων».

30.  Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από Δημαρχείο έως περιφερειακό δρόμο Φήκης – Ελευθεροχωρίου στο Τ.Δ. Φήκης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

31.  Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Πιαλείας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

32.  Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δρόμου Βαλκάνο – Πουριά – Μαντρί – Διάσελο» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

33.  Έγκριση αποζημίωσης κτίσματος, δένδρων, λόγω ρυμοτομίας στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Πύλης, πράξης εφαρμογής του Πλακιά Κωνσταντίνου.

34.  Έγκριση αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Πύλης, πράξης εφαρμογής των ιδιοκτητών Καλαμπάκα Ιωάννη του Νικολάου, Καλαμπάκα Δημητρίου του Νικολάου, Καλαμπάκα Γεωργίου του Νικολάου.

35.  Εκμίσθωση του βοσκοτόπου στη θέση «Λουπάτα» Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου με απευθείας συμφωνία.

36.  Εκμίσθωση του βοσκοτόπου στη θέση «Νεράιδα» Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου με απευθείας συμφωνία.

37.  Έγκριση επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση περισσεύματος βοσκής στην Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου.

38.  Παραχώρηση έκτακτης κάρπωσης από το δημοτικό δάσος Καλογήρων στον Δ.Α.Σ. Καλογήρων.

39.  Παραχώρηση έκτακτης κάρπωσης από το δημοτικό δάσος Βροντερού στον Δ.Α.Σ. Βροντερού.

40.  Διάθεση έκτακτης κάρπωσης δημοτικού δάσους Τ.Κ. Δέσης με διαγωνισμό.

41.  Διάθεση δασικών προϊόντων διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ. Ροπωτού με διαγωνισμό.

42.  Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών.

43.</strong>  Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Δικτύου Πόλεων με ποτάμια.

44.  Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείρισης προγράμματος LEADER+ (Ε.Δ.Π. LEADER+) της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

45.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.

46.  Έκδοση ψηφίσματος για την κατάργηση της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ.

47.  Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τρικάλων για χορήγηση ξυλοκατασκευών για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Ελάτης.

48.  Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης.

49.  Αίτηση του Νέου Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Βησσαρίωνος για επιχορήγηση του συλλόγου.

50.  Αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πύλης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

51.  Αίτηση Εξωραϊστικού – Μορφωτικού Συλλόγου Δροσοχωρίου Τρικάλων για απόδοση επιχορήγησης.

52.  Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Νεραϊδιωτών Τρικάλων «Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ» για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

53.  Αίτηση Φιλοπροοδευτικού Συλλόγου Νέας Πεύκης Τρικάλων «ΤΟ ΠΛΟΠΙ» για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

54.  Αίτηση Συλλόγου Γυναικών Αγίου Βησσαρίωνα «ΤΟ ΔΟΥΣΙΚΟ» για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

55.  Αίτηση του Ευεργετικού Συλλόγου Γαρδικίου – Αθαμάνων «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

56.  Αίτηση Εκπ/κού και Λαογρ/κού Συλλόγου Πολυνερίου Νομού Τρικάλων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

57.  Αίτηση Εκπολιτιστικού – Μορφωτικού Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Παλαιομοναστήρου για κάλυψη δαπάνης γιορτής κρεμμυδιού.

58.  Αίτηση Ποδοσφαιρικού Ομίλου Γόμφων για επιχορήγηση του Συλλόγου.

59.  Αίτηση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Παχτουριωτών Τρικάλων «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» για επιχορήγηση του Συλλόγου.

60.  Αίτηση του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Γόμφων για οικονομική ενίσχυση.

61.  Αίτηση Μορφωτικού & Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αδελφότητας Παχτουριωτών για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

62.  Αίτηση Εκπολιτιστικού – Μορφωτικού Συλλόγου Φήκης Τρικάλων για κάλυψη εξόδων τριήμερων εκδηλώσεων.

63.  Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιομοναστήρου για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ