22 Μάι 2024 15:02

«Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (22-01-2016)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50100
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 18 Ιανουαρίου 2016
Αριθμ. πρωτ. 630

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

01/2016

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις είκοσι δύο (22) Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την διόρθωση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης, οικονομικού έτους 2016.
2. Ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016, που αφορά τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.
3. Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης.
4. Αποδοχή όρων αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Πύλης Ν. Τρικάλων με το Τ.Π. και Δανείων, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014, την 3541/15-1-2015 απόφαση Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων και την 3576/17-12-2015 τροποποιητική αυτής.
5. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2015.
6. Αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
7. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2016.
8. Απόδοση τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.
9. Έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2016, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
10. Έγκριση του Κ.Α. 20-7325.001 για την επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού, έτους 2016, του Δήμου Πύλης, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
11. Έγκριση συνδρομής εφημερίδων.
12. Εκποίηση ακινήτων στην Τ.Κ. Πηγής.
13. Καθορισμός δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Δροσερού – έγκριση εκμίσθωσης.
14. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής.
15. Αίτηση Κάκια Αποστόλου για διακοπή μίσθωσης δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ. Γαρδικίου.
16. Αίτηση Ξηντάρα Ασπασίας για μείωση μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων στην Τ.Κ. Πύλης.
17. Καταγγελία συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων.
18. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για διαγραφές χρεών από βεβαιωθέντα πρόστιμα ΚΟΚ.
19. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για διαγραφή ή συμψηφισμό ποσού από παράβολο για έκδοση άδειας μουσικής.
20. Έγκριση της αριθμ. 77/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
21. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Πύλης.
22. Απόφαση – γνωμοδότηση για κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Φήκης.
23. Αίτηση αναδόχου του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
24. Αίτηση αναδόχου του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
25. Επανέγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο».
26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδού στην είσοδο του οικισμού Νεράιδας».
27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Παλαιοκαρυάς».
28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Πετροχωρίου».
29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδού προς Παλαιοκαρυά».
30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Πύλης».
31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράιδας».
32. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ’ κατηγορίας στη θέση Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» – συγκρότηση επιτροπής.
33. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.
34. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.
35. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την παραλαβή εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών κάτω των 2.934,70 €.
36. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών άνω των 2.934,70 €.
37. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού των εδαφών όλων των έργων του Δήμου Πύλης.
38. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
39. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.
40. Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ