02 Οκτ 2023 21:57

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (21-08-2015)”

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 2431-3-52120
FAX : 2431-3-52121
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 17 Αυγούστου 2015
Αριθμ. πρωτ. 14621

 

 

Π Ρ Ο Σ

Πίνακα Αποδεκτών


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

12/2015

Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμϕωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις είκοσι μία (21) Αυγούστου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Διάθεση θέσεων ετήσιας θρησκευτικής εμποροπανήγυρης Τ.Κ. Πύλης (22 και 23 Αυγούστου 2015).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ