29 Φεβ 2024 00:14

«Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (18-03-2015)»

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 2431-3-52120
FAX : 2431-3-52121
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 13 Μαρτίου 2015
Αριθμ. πρωτ. 5063

 

 

Π Ρ Ο Σ

Πίνακα Αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
5/2015

 

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις δεκαοκτώ (18) Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, έτους 2015.
2.    Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2015.
3.    Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών, έτους 2015.
4.    Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2015.
5.    Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015.
6.    Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2015 (ΣΑΤΑ).
7.    Αίτηση Βελώνη Ευαγγελής για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.
8.    Αίτηση Μηλιώτη Γεωργίου για συμψηφισμό μισθωμάτων αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Λυγαριάς.
9.    Διόρθωση στοιχείων ΕΝ.Φ.Ι.Α. δημοτικών ακινήτων.
10.    Έγκριση αγοράς ακινήτου για την κατασκευή αμαξοστασίου.
11.    Διάθεση λήμματος δημοτικού δάσους Παραμέρου, έτους 2015.
12.    Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Παχτουρίου.
13.    Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.
14.    Αίτηση Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης για παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Παραποτάμου.
15.    Αίτηση του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Γόμφων για παραχώρηση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Γόμφων.
16.    Αίτηση ΤΟΕΒ Πηγής για παραχώρηση χρήσης της δημοτικής γεώτρησης ΤΠ21 της Τοπικής Κοινότητας Πηγής.
17.    Συγκρότηση επιτροπής ονοματοθεσίας οδών, πλατειών και συνοικιών.
18.    Έγκριση μελέτης και Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών».
19.    Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ στους ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου.
20.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑ».
21.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Δασοτεχνική Διευθέτηση Τμήματος Συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «Κρυόβρυση» του Δ.Δ. Βαθυρέματος».
22.    Επικαιροποίηση της αριθμ. 7/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Γόμφων (αφορά εκποίηση δημοτικών εκτάσεων βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 28 του Νόμου 1080/80 όπως επανήλθαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3202/2003).
23.    Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου λόγω ανταλλαγής τμήματος αγροτεμαχίου αναδασμού με κοινόχρηστη έκταση στην Τ.Κ. Φήκης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ