24 Φεβ 2024 09:14

«Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (17-12-2015)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 2431-3-52120
FAX : 2431-3-52121
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 11 Δεκεμβρίου 2015
Αριθμ. πρωτ. 23489

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

16/2015

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις δεκαεπτά (17) Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2015.
2. Έγκριση διόρθωσης απογραφής Δήμου Πύλης.
3. Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (δ΄ κατανομή).
4. Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2015 (ΣΑΤΑ).
5. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015.
6. Τροποποίηση της αριθμ. 280/2015 απόφασης σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III 2014-2020.
7. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III 2014-2020 – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή σύμβασης.
8. Ψήφιση πίστωσης για εορταστικές εκδηλώσεις.
9. Συζήτηση για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού και τον συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων του Δήμου Πύλης.
10. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.
11. Τροποποίηση της αριθμ. 226/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.
12. Αίτηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου & Χαράδρας Αράχθου για ανανέωση της κατά χρήσης δωρεάν παραχώρησης του χώρου στέγασης του Κέντρου Πληροφόρησης Νεράιδας.
13. Αίτηση Βελώνη Ευαγγελής για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πύλης.
14. Αίτημα ανανέωσης μισθωτήριας σύμβασης μεταξύ Δήμου και WIND για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Μεσοχώρας.
15. Αίτηση Πολυγένη Αποστόλου για παράταση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Παραμέρου.
16. Διατύπωση απόψεων για περιορισμούς βοσκής στο συνδιόκτητο δάσος «Γρούνας» Τ.Κ. Μοσχοφύτου.
17. Διατύπωση απόψεων για περιορισμούς βοσκής στα δημόσια δάση Τ.Κ. Βαλκάνου, Λειβαδοχωρίου, Νέας Πεύκης, Νεράιδας, Μοσχοφυτου, Μυροφύλλου, Πολυνερίου, Κορυφής, Παχτουρίου.
18. Διατύπωση απόψεων για περιορισμούς βοσκής στο δημόσιο δάσος Τ.Κ. Αθαμανίας.
19. Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Τ.Κ. Λυγαριάς.
20. Σύσταση επιτροπής ελέγχου κοινοχρήστων χώρων.
21. Ορισμός οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.
22. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κ.κ. Γούσιου Σωτηρίου – Γούσιου Έλλης και Μέκια Σωτηρίας από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.
23. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίων».
24. Αίτηση αναδόχου του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
25. Αίτηση αναδόχου του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
26. Αίτηση αναδόχου του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
27. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών για την πολιτική προστασία».
28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση- Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών».
29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων».
30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και συντήρηση υποδομών για την πολιτική
προστασία».
31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Στουρναραίικων».
32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Γόμφων».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ