04 Μαρ 2024 12:30

«Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (16-03-2016)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50100
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 11 Μαρτίου 2016
Αριθμ. πρωτ. 3257

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις δέκα έξι (16) Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Συζήτηση επί του θέματος του δημοτικού καταστήματος Μυροφύλλου.
2. Ψήφιση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Πύλης.
3. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο προγραμμάτων, έτους 2016.
4. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2016.
5. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2016.
6. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου».
7. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου».
8. Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.
9. Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.
10. Απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών.
11. Αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
12. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.
13. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.
14. Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ.
15. Έγκριση Κ.Α. για ασφάλιστρα αυτοκινήτων και μεταφορικών μέσων του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2016, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
16. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για μείωση χρεών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.
17. Τροποποίηση της αριθμ. 266/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ενημέρωση επί του κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία (Κληροδότημα Ιωάννη Αγόρου) υπέρ της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκαρυάς – επιστολή ειδικής συνεργάτιδας του Δημάρχου.
18. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών – κοινωνικών εκδηλώσεων του Δήμου Πύλης με την ΠΕΔΘ – αποδοχή πίστωσης.
19. Αίτηση Θεοδώρας Ζήτρου για εξώδικο συμβιβασμό.
20. Αίτηση Σαργιώτη Ευγενίας για διακοπή σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου – έγκριση εκμίσθωσης.
21. Αίτηση Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης για παραχώρηση δημοτικής έκτασης για κατασκευή γραφείων στην Τ.Κ. Πύλης.
22. Αίτηση Ορειβατικού Περιηγητικού Ομίλου Πύλης για παραχώρηση δημοτικής έκτασης για κατασκευή γραφείων στην Τ.Κ. Πύλης.
23. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Γόμφων.
24. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.
25. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Δέσης.
26. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Νέας Πεύκης.
27. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ. Γαρδικίου.
28. Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Πιαλείας.
29. Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Γόμφων.
30. Έγκριση της αριθμ. 4/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης με θέμα «Έγκριση νέου τιμολογίου ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Πύλης, Γόμφων και Πιαλείων».
31. Καθορισμός θέσεων και τελών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
32. Έγκριση κανονισμού καθαριότητας Δήμου Πύλης.
33. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού ανάθεσης εκπόνησης μελέτης διαχείρισης δημοτικού δάσους Γαρδικίου Δήμου Πύλης.
34. Περιορισμοί βοσκής στο δημοτικό δάσος Πύρρας.
35. Περιορισμοί βοσκής στο δημοτικό δάσος Δέσης.
36. Περιορισμοί βοσκής στο συνδιόκτητο δάσος Βαθυρεύματος.
37. Μη άσκηση διοικητικής αποβολής σε βάρος των κ.κ. Σωτηρίου και Ελένης Γούσιου και Σωτηρίας Μέκια.
38. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
39. Αίτηση αναδόχου του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και οδών στους οικισμούς Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
40. Αίτηση αναδόχου του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
41. Οριστική παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη οριοθέτησης τμήματος 1000 μ. ρέματος Πιαλείας».
42. Οριστική παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη οριοθέτησης τμήματος 1000 μ. ρέματος Φιλύρας».
43. Ανάκληση της αριθμ. 333/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Τ.Κ. Λυγαριάς.
44. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για δήλωση χρησικτησίας της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
45. Ψήφισμα για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας.
46. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ