02 Μαρ 2024 08:27

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (12/2014)”

                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 2431-3-52120
FAX : 2431-3-52121
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 21 Νοεμβρίου 2014
Αριθμ. πρωτ. 22846

 

 

Π Ρ Ο Σ

Πίνακα Αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

12/2014

Tακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις είκοσι πέντε (25) Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αίτηση ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ ΜΟΝ. ΕΠΕ για συμψηφισμό μισθωμάτων με εκτελεσθείσες εργασίες στα δημοτικά σφαγεία Πύλης σύμφωνα με το συμφωνητικό μίσθωσης.

2. Αποδοχή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ).

3. Αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (4η κατανομή 2014).

4. Τροποποίηση της αριθμ. 231/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2014.

5. Τροποποίηση της αριθμ. 232/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2014.

6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2014.

7. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2014.

8. Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Πύλης, διαχειριστικής χρήσεως 2014.

9. Ψήφιση πίστωσης για εορταστικές εκδηλώσεις.

10. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.

11. Διαγραφή χρέους από βεβαιωθέν δικαίωμα βοσκής (αίτηση Λαμπρογιώργου Κωνσταντίνου).
|
12. Αίτηση Καρακικέ Κωνσταντίνου για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

13. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Πύρρας, έτους 2014.

14. Διάθεση έκτακτης κάρπωσης από τα δημοτικά δάση Βροντερού – Ελάτης.

15. Αποδοχή απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».

16. Έγκριση μελέτης και Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης».

17. Καθορισμός όρων εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης».

18. Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» στο μέτρο 322 «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ» του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. Πύλης Δήμου Πύλης».

20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Στουρναραίικων».

21. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση και βελτίωση υποδομών Δ. Πύλης».

22. Βεβαίωση ότι το γήπεδο που αναφέρεται στην αίτηση του Ζαμπάκα Νικολάου βρίσκεται εντός ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού Ισιώματα της Τοπικής Κοινότητας Στουρναραίικων

23. Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτου ιδιοκτησίας Υπουργείου Οικονομικών για τις ανάγκες του Δήμου.

24. Αίτηση του Τ.Ο.Ε.Β. Φήκης για παραχώρηση χρήσης χώρου στην Τοπική Κοινότητα Φήκης.

25. Παραχώρηση χρήσης οχημάτων του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» στην ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΥΛΗΣ.

26. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER 2007-2013 της ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.

27. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) του Δήμου για συμμετοχή τους στη Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων Περιστατικών Προσέγγισης – Αλληλεπίδρασης Αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές.

28. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πύλης στην Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνικό – γεωλογικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο Τ.Δ. Ροπωτού Δήμου Πύλης του Ν. Τρικάλων».

29. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας δημοτικού οικοπέδου στην Τ.Κ. Πύρρας (αίτηση ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ).
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ