04 Μαρ 2024 14:26

«Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (11-11-2015)»

                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 2431-3-52120
FAX : 2431-3-52121
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 06  Νοεμβρίου 2015
Αριθμ. πρωτ. 20410

Π Ρ Ο Σ

Πίνακα Αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

15/2015

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις έντεκα (11) Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τροποποίησης προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας Δήμου Πύλης.
2. Αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» – αποδοχή πίστωσης.
3. Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (γ΄ κατανομή).
4. Αποδοχή επιχορήγησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την καταβολή αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 (συμπληρωματική πίστωση).
5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2015.
6. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015.
7. Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Πύλης, διαχειριστικής χρήσεως 2015.
8. Εισήγηση για διαγραφές χρεών από βεβαιωθέντα πρόστιμα ΚΟΚ.
9. Διάθεση δημοτικού καταστήματος (πρώην ΚΑΠΗ) στην Τ.Κ. Πύλης για λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου.
10. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (καταστήματος) στην Τοπική Κοινότητα Πύλης.
11. Αίτηση Μουμούρη Κων/νας για τροποποίηση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (περιπτέρου) στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.
12. Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τρικάλων για χορήγηση ξυλοκατασκευών για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Δροσερού.
13. Έγκριση κανονισμού καθαριότητας Δήμου Πύλης.
14. Έγκριση της αριθμ. 60/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2015.
15. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων με απευθείας ανάθεση.
16. Αίτηση αναδόχου του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
17. Αίτηση αναδόχου του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και οδών στους οικισμούς Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο».
19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».
20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών».
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Αρματολικού».
22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».
23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».
24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικών αποχέτευσης ομβρίων στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».
25. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο» – συγκρότηση επιτροπής.
26. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις στην Τ.Κ. Γαρδικίου» – συγκρότηση επιτροπής.
27. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου» – συγκρότηση επιτροπής.
28. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Στουρναραίικων» – συγκρότηση επιτροπής.
29. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών» – συγκρότηση επιτροπής.
30. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και συντήρηση υποδομών για την πολιτική προστασία» – συγκρότηση επιτροπής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ