23 Απρ 2024 11:35

«Πρόσκληση 11ης τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης “Ειδική” (09-11-2016 ώρα 18.00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 4 Νοεμβρίου 2016
Αριθμ. πρωτ.   16489


 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
11/2016

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Ειδική)

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις εννιά (9) Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2015.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ