19 Ιούν 2024 00:33

“Πρόσκληση έκτακτη συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (05-08-2015)”

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 2431-3-52120
FAX : 2431-3-52121
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 05 Αυγούστου 2015
Αριθμ. πρωτ. 14621

 

 

Π Ρ Ο Σ

Πίνακα Αποδεκτών


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

11/2015

Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις πέντε (5) Αυγούστου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.    Αποδοχή απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης της πράξης με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» του Δήμου Πύλης, του μέτρου 322 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος περαίωσης του έργου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ