18 Ιούν 2024 23:51

«Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (04-9-2015)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 2431-3-52120
FAX : 2431-3-52121
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 31 Αυγούστου 2015
Αριθμ. πρωτ. 16295

Π Ρ Ο Σ

Πίνακα Αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

13/2015

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις τέσσερις (4) Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Φήκης» στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ), Μέτρο 41.
2. Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
3. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015.
4. Κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, έτους 2015 (ΣΑΤΑ).
5. Καθορισμός τέλους ανά άδεια και θέση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
6. Εισήγηση για διαγραφές χρεών από βεβαιωθέντα πρόστιμα ΚΟΚ.
7. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.
8. Εκμίσθωση τμήματος του αριθμ. 37 αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
9. Εκμίσθωση του αριθμ. 213 τεμ. του κτηματολογικού πίνακα στην Τ.Κ. Μουριάς για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
10. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Γαρδικίου.
11. Αίτηση Κάκια Αποστόλου για μείωση μισθώματος δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ. Γαρδικίου.
12. Αίτηση Εκπολιτιστικού – Μορφωτικού Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Παλαιομοναστήρου για κάλυψη δαπανών της γιορτής κρεμμυδιού.
13. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και οδών στους οικισμούς Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Τ.Κ. Κοτρωνίου».
15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη οδού στον οικισμό Κακούρι Τ.Κ. Πύλης».
16. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή δρόμων στην Τ.Κ. Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.
17. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δρόμου Βαλκάνο – Πουριά – Μαντρί – Διάσελο πρώην Δ. Πινδέων» – συγκρότηση επιτροπής.
18. Συγκρότηση Ομάδας Έργου για την εκπόνηση και παρακολούθηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔ) Δήμου Πύλης.
19. Διατύπωση γνώμης επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας στον ποταμό Αχελώο, του Νομού Τρικάλων» της ΔΕΗ Α.Ε.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ