23 Φεβ 2024 03:20

“Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Πύλης (1/2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 4 Φεβρουαρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. Πρωτ.:-2536-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

1/2013

Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στην Πύλη,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στις δώδεκα (12)  Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Γνωμοδότηση στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Πύλης (άρθρο 76 παρ.2α Ν.3852/2010).

Γνωμοδότηση στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου (άρθρο 76 παρ. 2α και 3 Ν.3852/2010).

Γνωμοδότηση στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου (άρθρο 76 παρ. 3 Ν.3852/2010).

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις δεκατρείς (13) Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή, οπότε θα θεωρηθεί σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Κωνσταντίνος Κουφογάζος