02 Μαρ 2024 07:46

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Πύλης (22-05-2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ     

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                

Αριθμ. Πρωτ.:-10375–                                                       

                                                        

 Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 22α του μηνός Μαΐου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: Ασφαλτοστρώσεις – αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο.

2.Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου Διάνοιξη και κατασκευή δρόμων στην Τ.Κ. Πύλης – Καθορισμός όρων δημοπράτησης – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

3.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Μεσοχώρας – Ψήφιση πίστωσης.

4.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου – Ψήφιση πίστωσης.

5.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου Διάνοιξη οδού στον οικισμό ΚΑΚΚΟΥΡΙ Τ.Κ. Πύλης – Ψήφιση

Πίστωσης.

6.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου Συμπληρωματικές εργασίες στο κτίριο πρώην Αγροτικής – Ψήφιση πίστωσης.

7.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.

8.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας διάθεσης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Παραμέρου.

9.Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης του δικαιώματος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Μουριάς.

10.Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (ξενώνας) στην Τ.Κ. Παχτουρίου.

11.Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.

12.Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Παχτουρίου.

13.Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Παραμέρου.

14.Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης.

15.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (43/2013) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

16.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (44/2013) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

17.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (46/2013) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

18.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (49/2013) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

19.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (50/2013) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

20.Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου δωρεάς – Ψήφιση πίστωσης.

21.Κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Πύλης.

22.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων, οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.                                       

 

Πύλη 17-5-2013

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ