16 Απρ 2024 12:41

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης (Ειδική) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (15/2014)”

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 2431-3-52120
FAX : 2431-3-52121
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 12 Δεκεμβρίου 2014
Αριθμ. πρωτ. 24085

 

 

Π Ρ Ο Σ

Πίνακα Αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

15/2014

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ειδική)


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις δεκαεπτά (17) Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 

1.    Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2015.
2.    Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ