29 Φεβ 2024 01:44

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (9/2014)”

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                   
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση      : Ηρώων 1940-1               Ταχ.Κώδ.       : 420 32                           Πληροφορίες  : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο      : 2431-3-52120                FAX                : 2431-3-52121               E-mail            : dpilis@otenet.gr 

                             Πύλη, 19 Σεπτεμβρίου 2014
                              
                               Αριθμ. πρωτ. 18643      

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

9/2014

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων Δήμου Πύλης, στις είκοσι τέσσερα (24) Σεπτεμβρίου 2014,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1.    Εκλογή δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου όταν αυτή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (Α’ 143).
2.    Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης – Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου.
3.    Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου.
4.    Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου.
5.    Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) – Ορισμός Προέδρου – Αντιπροέδρου.
6.    Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Πύλης «ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.» – Ορισμός Προέδρου – Αντιπροέδρου.
7.    Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».
8.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.
9.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» – Συγκρότηση επιτροπής.
10.    Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την παραλαβή εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών κάτω των 2.934,70 €.
11.    Ορισμός δημοτικού συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών άνω των 2.934,70 €.
12.    Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
13.    Ορισμός δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.
14.    Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου 30/2014
15.    Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.
16.    Σύσταση επιτροπής αυθαίρετης βόσκησης, έτους 2014.
17.    Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου επιχειρήσεων Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου.
18.    Ορισμός εκπροσώπων για συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ν. Τρικάλων 2014-2015.
19.    Ορισμός εκπροσώπου για την έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝΕΝΤ Α.Ε.
20.    Ορισμός εκπροσώπου για την έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.
21.    Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας.
22.    Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2014.
23.    Κατάργηση τραπεζικού λογαριασμού στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας.
24.    Καθορισμός ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου και Αντιδημάρχων.
25.    Έγκριση της αριθμ. 29/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την έγκριση απολογισμού – ισολογισμού 2013.
26.    Έγκριση της αριθμ. 30/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού 2014.
27.    Εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Λυγαριάς.
28.    Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για τις άδειες χρήσης νερού των υφιστάμενων δημοτικών υδροληψιών.
29.    Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την σύνταξη μελέτης διαχείρισης δημοτικού δάσους Δέσης.
30.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Ελάτης».
31.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Παλαιοκαρυάς».
32.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή δρόμων στην Τ.Κ. Πύλης».
33.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και συντήρηση υποδομών για την πολιτική προστασία».
34.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών».
35.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση κεντρικού οδικού άξονα Δ.Δ. Βαλκάνου».
36.    Ανάκληση της αριθμ. 94/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την διεξαγωγή των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων, λόγω εξαιρετικής περίπτωσης (άρθρο 67 Ν. 3852/2010).

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 
ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ