19 Μάι 2024 12:10

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (9/2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Πύλη, 26 Αυγούστου 2013

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                   Αριθμ. Πρωτ.:-19165-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις τριάντα (30) Αυγούστου 2013,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β' τριμήνου 2013.

2.Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2013.

3.Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ).

4.Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (1ηανακοίνωση).

5.Έγκριση μελέτης και υποβολής πρότασης ένταξης σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Πύλης».

6.Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι -Παλαιομονάστηρο» δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων».

7.Έγκριση μελέτης «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

8.Έγκριση μελέτης «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Τ.Κ. Κοτρωνίου».

9.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ομβρίων στο Τ.Δ. Δέσης (οικισμός Βάκαρι)».

10.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση δημοτικού χώρου έναντι Δημαρχείου Πύλης (αποπεράτωση).

11.Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

12.Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση κοιμητηρίου Τ.Κ. Στουρναραίικων»

13.Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

14.Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες στο κτήριο της πρώην Αγροτικής».

15.Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Διάνοιξη οδού στον οικισμό ΚΑΚΟΥΡΙ Τ.Κ. Πύλης».

16.Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του κ. Μπράτσου Δημητρίου, από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

17.Ανάκληση της αριθμ. 177/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

18.Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου για στέγαση του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλογήρων «Ο ΕΧΕΝΙΚΟΣ».

19.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου.

20.Ορισμός τακτικού μέλους για συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής έργων δαπάνης άνω των 5.869,41 €. 

21.Διαγραφή χρέους από βεβαιωθέντα μισθώματα καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Φήκης.

22.Χορήγηση οικονομικής βοήθειας σε αναξιοπαθούντα δημότη.

23.Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ