07 Δεκ 2023 05:02

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (5/2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 25 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. πρωτ.:-9039- 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις είκοσι εννιά (29) Απριλίου 2013,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Εκλογή δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου όταν αυτή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (Α' 143).

2.Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες (άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) (παρακρατούμενοι πόροι).

3.Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ).

4.Αποδοχή – κατανομή πίστωσης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

5.Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2013.

6.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου 2013.

7.Έγκριση Κ.Α. 20-7325.001 για την επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού έτους 2013 του Δήμου Πύλης, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

8.Άνοιγμα ειδικού λογαριασμού όψεως στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (Υποκ/μα Πύλης) για τα ειδικευμένα έσοδα του Δήμου που προορίζονται για δημόσιο και ειδικό σκοπό.

9.Άνοιγμα ειδικού λογαριασμού όψεως στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (Υποκ/μα Πύλης) για τήρηση εγγύησης καλής εκτέλεσης.

10.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου – ψήφιση πίστωσης.

11.Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της επετείου της «Μάχης της Πόρτας».

12.Διαγραφή χρέους από βεβαιωθέντα μισθώματα κυλικείου εντός των δημοτικών σφαγείων Πύλης.

13.Διαγραφή χρέους από βεβαιωθέν πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου στην Τ.Κ. Ελάτης.

14.Διαγραφή χρέους από βεβαιωθέντα μισθώματα καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς (αίτηση Τσιώκου Ελένης).

15.Διαγραφή χρέους από βεβαιωθέντα μισθώματα καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς (αίτηση Μηλιώτη Γεωργίου).

16.Μείωση μισθώματος καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής (αίτηση Λάζου Κων/νου).

17.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.

18.Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Παχτουρίου.

19.Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Παραμέρου.

20.Παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Πύρρας  στον Δ.Α.Σ. Πύρρας.

21.Έγκριση μελέτης «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Μεσοχώρας».

22.Έγκριση μελέτης «Συμπληρωματικές εργασίες στο κτήριο πρώην Αγροτικής».

23.Έγκριση μελέτης «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

24.Έγκριση μελέτης «Διάνοιξη οδού στον οικισμό ΚΑΚΚΟΥΡΙ Τ.Κ. Πύλης».

25.Έγκριση μελέτης «Διάνοιξη και κατασκευή δρόμων στην Τ.Κ. Πύλης».

26.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση τουαλετών κάτω από την κεντρική πλατεία στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

27.Έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κτηρίου πρώην Δημαρχείου Πύλης».

28.Έγκριση Σ.Α.Υ. του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Παλαιομοναστήρου – Γόμφων».

29.Τροποποίηση σχεδίου διανομής Τ.Κ. Γόμφων στο Ο.Τ. 12.

30.Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επί καταγγελίας Καραμάνου Κωνσταντίνου και αίτησης Καραμάνου Αποστόλου για προσκύρωση και εξαγορά καταληφθείσας δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου .  

31.Αίτηση Γούλα Βασιλείου για αποζημίωση αμπελιού.

32.Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου του Δήμου Πύλης.

33.Αίτηση Αγραφιώτη Αναστασίας για εξαίρεση από την επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου.

34.Διατύπωση απόψεων για την έκδοση Δασικής Αστυνομικής Διάταξης Βοσκής στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου.

35.Διατύπωση απόψεων για την έκδοση Δασικής Αστυνομικής Διάταξης Κλαδονομής στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου.

37.Ασκληπιός και Πιαλεία (αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Οι φίλοι του μουσείου Πιαλείας»).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ